Tallene fra MGFs medlemsbedrifter viser en betydelig nedgang i nymaskinsalget i Norge i 2020 når det gjelder anleggsmaskiner. Bildet er fra sist gang MGF-messen Vei og Anlegg ble avholdt, på Hellerudsletta i 2018.

Stor nedgang i anleggsmaskinsalget - som forventet

MGFs anleggsmaskintall for 4. kvartal og dermed hele 2020 for anleggsmaskiner er nå offentliggjort og tallene viser fortsatt svekkelse i nysalget av anleggsmaskiner.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

(SE TABELL OG GRAFISK FREMSTILLING NEDERST)

Totalt i fjerde kvartal 2020, ble det blant medlemmene i Maskingrossisternes Forening (MGF) solgt 1053 nye anleggsmaskiner, noe som er en nedgang på 18% i forhold til samme periode i 2019.

Vi må tilbake til 2014 for å finne et fjerde kvartal med svakere salgstall.

Totalt for 2020 endte medlemmene i MGF på 4188 solgte anleggsmaskiner, som er på nivå med 2015 og en nedgang på 18% for året 2020.

Covid-19, svak krone og fylkessammenslåing

- Året har vært preget av en uavklart covid-19-situasjon, som har skapt uro i markedene og resultert i lavere investeringsvilje. I tillegg har vi hatt en utfordrende valutasituasjon, hvor den norske kronen har svekket seg betydelig, og det har dermed medført at importerte varer har blitt tilsvarende dyrere. For mange entreprenører har dette ført til at maskiner er blitt brukt lengre, og en del har valgt å kjøpe brukt i stedet for nytt, skriver MGF i en pressemelding om tallene.

Tone Lindberg Grøstad, direktør i Maskingrossistens Forening (MGF) holder motet oppe til tross for nedgangen i salget. Salget ble bedre enn fryktet totalt i 2020 og man kan ane en lysning fra sommeren 2021, både når det gjelder covid-19 og andre faktorer som har trekt salget ned i forhold til de foregående årene.

MGF har fått tilbakemeldinger fra sine medlemsbedrifter om et betydelig høyere salg av bruktmaskiner i 2020 sammenlignet med tidligere år.

På toppen av de to elementene over, har det vært meldt om forsinkelser av igangsettelse på flere prosjekter som følge av kommune- og fylkessammenslåingene.

- Det er tydelig at disse har brukt tid på omorganisering og integrering av de organisasjonene som ble sammenslått, noe som har tatt fokus bort fra prosjekter som allerede var vedtatt. I urolige tider har nettopp offentlige bygg og anlegg vært en mulighet for motkonjunkturtiltak fra det offentlige, men vi har i året som har gått ikke sett effekt av dette, skriver MGF i meldingen.

Gravemaskiner på belter, hjullastere og minigravere ned

For fjerde kvartal isolert, er det nedgang i stort sett alle underkategoriene, med unntak av dozere, hjulstyrte dumpere, kompaktlastere og tandemvalser.

For hjulstyrte dumpere har man hatt en god økning, og man må tilbake til 2017 for å finne sammenlignbare tall.

Gravemaskiner på belter, som er den største underkategorien av anleggsmaskiner, hadde et fall fra 400 solgte fjerde kvartal 2019 til 375 solgte i fjerde kvartal 2020. Dette er en isolert nedgang på 6%, men på bakgrunn av betydelig svekkelser i de tre foregående kvartalene, endte denne kategorien ned 17% for året.

Hjullastere er fortsatt den nest største underkategorien, men hadde i fjerde kvartal en tilbakegang på hele 24% fra 389 solgte i 2019 til 296 i 2020. Denne kategorien har levert sterkere i de tidligere kvartalene i 2020 og ender med en tilbakegang på 18% for året totalt.

Minigravere, som tredje største underkategori, gjør et bedre fjerdekvartal med en tilbakegang på 11%, men ender likevel totalt sett for året med en tilbakegang på 17%.

- Selv med en tilbakegang på 18% på nysalget i 2020 sammenlignet med 2019, er våre medlemmer etter forholdene tilfreds, sier direktør i MGF Tone Lindberg Grøstad.

- Vi hadde forventet en tilbakegang på 20% med bakgrunn i faktorene covid-19, valutakurs og forsinkelse i utsettelse av prosjekter fra kommuner og fylkeskommuner, fortsetter hun.

De største maskinene har størst nedgang i nysalget

Ser man på tallene for gravemaskiner på belter isolert sett, er det de større maskinene som har hatt sterkest tilbakegang.

Det er faktisk en økning i maskiner under 8 tonn på 8%, mens de mellom 8 og 14 tonn har en svak tilbakegang på 6%. Den største tilbakegangen er i vektklassene mellom 19,1 og 24 tonn, hvor det er solgt 133 maskiner i 2020 mot 199 i 2019, noe som gir en nedgang på 33%.

Dette underbygger at entreprenørene har vært mer tilbakeholdne på de store investeringene, mens de lettere maskinene har hatt et mer normalt år.

Fylkesvis topp og bunn

Statistikken følger fortsatt de gamle fylkesinndelingene, og det er fortsatt store regionale forskjeller på hvordan markedet har utviklet seg i 2020.

De fylkene som kommer best ut er Rogaland som har en vekst på 2%, mens Møre og Romsdal har en svak nedgang på 2%. Isolert sett har Finnmark en vekst på 1%, men i ny fylkesstruktur har Troms og Finnmark en tilbakegang på 10%.

Svakest omsetning ser man ved å legge sammen gamle fylker til de nye. Da blir det i Agder (-28%), Innlandet (-27%) og Viken (-26%). Viken er det desidert største markedet med 1252 solgte nye maskiner i 2020, etterfulgt av Vestfold og Telemark med 402 maskiner og Innlandet med 397 maskiner.

Salget i 2021

Fallet i omsetning av anleggsmaskiner var ventet etter en lang periode med vekst, men en negativ utvikling av kronekursen, utbruddet av covid-19 og en del forsinkede igangsettelser antas av MGF å ha forsterket nedgangen.

MGFs medlemmer er likevel fornøyd med året sett i lys av den generelle utviklingen i økonomien både nasjonalt og internasjonalt.

- Det er fortsatt vanskelig å forutse utviklingen for 2021, men vi forventer en forbedring fra sommeren. Vi legger til grunn en vekst på mellom 5 og 10% for året totalt, noe som vil bringe oss tilbake på samme nivå som i 2016, sier MGF-direktøren.

Nedenfor, vises tre grafiske fremstillinger. De viser henholdsvis «Gravemaskinsalg etter fylker», «Gravemaskinsalg etter vekt» og «4. kvartal-sammenligning for de siste årene inndelt etter anleggsmaskin-kategori»:

Powered by Labrador CMS