Bilde fra Gjerdrum, der det gikk et kvikkleireras 30. desember 2020.

Oppdatert veiledning for bygging på kvikkleire

NVE har gitt ut en revidert veileder for utredning og bygging i kvikkleireområder. Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) oppdateres i tråd med denne.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Områder under marin grense, som kan inneholde kvikkleire, er ofte bebygd og er attraktive områder for videre utvikling og utbygging. I desember 2020 publiserte NVE en revidert veileder som beskriver hvordan skredfare i slike områder skal utredes og tas hensyn til i arealplanlegging og byggesak.

Mer utfyllende metodikk i oppdatert veileder

I veilederen Sikkerhet mot kvikkleireskred (NVE-veileder 1/2019), tydeliggjøres prosessen for hvordan vurdere om det kan være fare for større områdeskred, og hvordan utrede og dokumentere tilstrekkelig sikkerhet.

Det presiseres hvilken kompetanse og erfaring fagansvarlige og foretak som vurderer områdeskredfare må ha, noe som spesielt er viktig for kommuner og tiltakshavere.

- For NVE er det viktig at den mer utfyllende metodikken som er beskrevet i den oppdaterte veilederen nå tas i bruk. Dette vil sikre økt fokus på å bruke kvalifisert fagkompetanse, og at ulike aktører forstår og gjennomfører prosessen mest mulig likt, sier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

Oppdatering av veiledning til TEK17

Krav til sikkerhet mot kvikkleireskred reguleres i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3. Veiledningen til TEK17 oppdateres derfor samtidig, slik at den henviser til NVEs reviderte Kvikkleireveileder.

Sikkerhetsprinsippene som lå til grunn i den tidligere veilederen (NVE 7/2014) er ikke endret i den oppdaterte versjonen (NVE 1/2019), utover enkelte presiseringer.

- Henvisning til revidert Kvikkleireveileder vil ikke endre dagens sikkerhetsnivå, men vil gi aktørene et bedre hjelpemiddel ved utredning av stabilitet i kvikkleireområder, sier Christine Molland Karlsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

NVE har også nylig gitt ut en revidert, digital veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng. Veiledningen til TEK17 oppdateres samtidig og vil henvise til denne, som erstatter tidligere veileder NVE 8/2014.

Revidert på bakgrunn av ny kunnskap

Bakgrunnen for revisjonen av kvikkleireveilederen er ny kunnskap fra programmet «Naturfare – infrastruktur, flom og skred», et samarbeid mellom Bane Nor (daværende Jernbaneverket), Statens vegvesen og NVE i perioden 2012-2015. NVEs revisjonsarbeid har pågått over flere år og er utført i tett samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe med representanter fra det geotekniske fagmiljøet i Norges Geotekniske Institutt, Multiconsult og Rambøll.

Videre er det avholdt orienterings- og koordineringsmøter med Bane Nor, Statens vegvesen og Standard Norge for å nivellere sikkerhetsprinsipper mellom ulike regelverk og standarder.

Norges geologiske undersøkelse og faggruppe Geoteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har også bidratt i revisjonsarbeidet. I tillegg har veilederen vært på en åpen høring i 2019.

Mer informasjon:

Last ned Kvikkleireveilederen (NVE-veileder 1/2019) fra NVEs nettsider.

Les NVEs veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng på NVEs nettsider.

Les mer om veiledningen til TEK17 på DiBKs nettsider.

Powered by Labrador CMS