Det ustabile fjellpartiet Skutshorn (med rød markering).

Kan gi flodbølge mot kommune-senter i Innlandet

NVE anbefaler kommunen å etablere et beredskapsplanverk i samarbeid med Statsforvalteren, politiet og andre relevante aktører.

Publisert Sist oppdatert

NGU har de siste årene utført fare- og risikoklassifikasjon for fjellpartiet Skutshorn i Vang kommune i Valdres. Ut fra en samlet vurdering av årlig sannsynlighet og mulige konsekvenser av et fjellskred vil fjellpartiet bli klassifisert som et høyrisikoobjekt.

- Kartleggingen som er utført viser at faren og konsekvensene ved et skred fra fjellpartiet vurderes som så store at vi nå ønsker en kontinuerlig overvåking, sier geolog i skredseksjonen i NVE, Kjetil Indrevær.

Skutshorn blir det tiende fjellpartiet i Norge som overvåkes døgnet rundt.

Dette betyr at NVE tar ansvaret for varsling til kommune, politi og statsforvalteren ved økte bevegelser i fjellpartiet.

NVE ønsker å ha på plass et system for kontinuerlig overvåking så raskt som mulig, innen utgangen av 2023. Det er fra før etablert overvåking som vil gi tidlig forvarsel på eventuelt økte bevegelser i fjellpartiet.

Kan skape flodbølge

Skutshorn er et stort ustabilt fjellparti som ligger 600 meter over innsjøen Vangsmjøse (466 moh.). Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt fjellpartiet siden 2018.

Deler av fjellpartiet på opp mot ti millioner kubikkmeter beveger seg med opptil tre centimeter i året. Et større fjellskred fra Skutshorn kan forårsake en flodbølge som kan ramme bebyggelse langs Vangsmjøse, herunder også kommunesenteret i Vang.

Norges geotekniske institutt (NGI) arbeider nå med å utføre en detaljert modellering av oppskyllingshøyder for en slik flodbølge. Denne blir ferdigstilt i løpet av høsten 2022.

- Befolkning og næringsliv kan føle seg trygge

Erfaring fra Norge og andre sammenliknbare land viser at fjellskredene «varsler seg selv» ved langvarige, sakte bevegelser i fjellmassene. Bevegelsene er typisk noen få millimeter til rundt ti cm pr. år over flere tiår eller århundrer. Uker til måneder i forkant av et skred øker bevegelsene betydelig.

Erfaringene gir grunnlag for å identifisere fjellpartier som kan utvikle fjellskred, og i neste omgang iverksette beredskap basert på overvåking, varsling og evakuering.

Klassifiserte fjellpartier med høy risiko blir kontinuerlig overvåket av NVE. Overvåkingen består av ulik instrumentering som gir nær sanntidsdata på bevegelser i fjellet. Dette gjør det mulig å varsle og evakuere folk i faresonen før et mulig fjellskred.

- At Skutshorn nå blir satt under kontinuerlig overvåking betyr at vi vil fange opp økte bevegelser tidlig. Befolkningen kan derfor føle seg trygge på at de blir varslet i god tid før et eventuelt skred, forteller Indrevær. Berørte innbyggere og næringsliv i Vang kommune vil få økt sikkerhet med de tiltakene som er planlagt.

Konsekvenser for arealplanlegging og beredskapsarbeid

Den nye klassifiseringen av Skutshorn får konsekvenser for kommunens arealplan- og beredskapsarbeid, både på kort og lang sikt.

I et møte 28. juni ble kommunen og Statsforvalteren i Innlandet informert om status i arbeidet med risikoklassifiseringen.

- Kommunen må fra nå av ivareta faren fra Skutshorn i sitt arbeid. På kort sikt, frem til den kontinuerlige overvåkingen kommer på plass, betyr dette at kommunen midlertidig ikke kan tillate oppføring av bygninger nær Vangsmjøse hvor det skal bo og oppholde seg personer, sier Indrevær.

Etter at den kontinuerlige overvåkingen er på plass i løpet av 2023, vil den praktiske betydningen for kommunens arealplanarbeid bli betydelig mindre.

Videre må kommunen jobbe med å få på plass planer for beredskap og evakuering av eksisterende bebyggelse som kan være utsatt.

- Vi anbefaler Vang kommune å etablere et beredskapsplanverk i samarbeid med Statsforvalteren, politiet og andre relevante aktører. Dette innebærer blant annet varslingssystemer for befolkningen, etablering av tydelige evakueringssoner, en plan for opprettholdelse av kommunale tjenester og en plan for god samhandling mellom beredskapsaktørene, avslutter Indrevær.

Powered by Labrador CMS