Kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune.

Lav skråningsstabilitet og fyllingsarbeider årsak til kvikkleireskred

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå offentliggjort fagrapporten om kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune i juni 2020.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Onsdag 3. juni 2020 gikk det et stort kvikkleireskred ved Kråknes i Alta kommune. Ingen liv gikk tapt, men «ca. 8 bygninger» ble tatt. Skredet omfattet ca. 900.000 m³ masser.

Flere årsaker til skredet

NVE satte ned en faggruppe i etterkant av skredet. Oppdraget var todelt, å vurdere årsak og beskrive læringspunkter fra skredet. Rapporten med vurderingene er nå ferdigstilt og offentliggjort.

- Faggruppen har vurdert at årsakene til skredet var lav skråningsstabilitet på grunn av lokale grunnforhold, som ble forverret av fyllingsarbeider i forbindelse med hyttebygging i 2015. Den utløsende faktoren vurderes å være stor snøsmelting og dermed økt grunnvannstrykk, sier regionsjef i NVE, Knut Aune Hoseth.

Kobling av sjø- og landdata, før og etter skredet. Kanten av skredet er vist med rød linje. Dybdekurver under vann er vist i blått. Forskjellen mellom de to bildene viser hvor mye masse som er fjernet i skredet og transportert ut på dypere vann. Det ligger fortsatt noe forstyrrede masser igjen i skredgropa.

Det ble observert en sprekk i en adkomstvei i området på ettermiddagen dagen før skredet. Sprekken tolkes til å være starten på skredhendelsen. Dette støttes av at det var lavvann på dette tidspunktet, og dermed lavest støtte fra havvann på stabiliteten i området.

Andre faktorer

Andre faktorer som er vurdert, men ikke funnet å ha noen innvirkning på skredhendelsen, inkluderer seismisk aktivitet, vibrasjoner fra trafikk eller anleggsvirksomhet, erosjon, undersjøiske skred, og feil på vann- og avløpssystemet i området.

Stilisert geologisk modell over strandsonen av skredet før 3. juni 2020. Mulig bruddflate er skissert med stiplet linje.

Andre menneskelige inngrep i området er vurdert til å ha hatt liten effekt på stabilitetssituasjonen. En mindre skredhendelse natt til 30. mai er vurdert til å være et lokalt og grunt skred som ikke har direkte årsakssammenheng med skredet 3. juni.

Generelt trygt å bo på kvikkleire

Generelt er det trygt å bo på kvikkleire, så lenge den får ligge i ro. Det er derfor viktig å ikke overbelaste kvikkleire.

NVE har utarbeidet en veileder som beskriver hva som må gjøres for å bygge trygt i kvikkleireområder. Du kan lese mer om kvikkleire, og om bygging og sikring i kvikkleireområder på NVEs nettsider.

Powered by Labrador CMS