Regjeringen gir andre fase av Bypakke Nedre Glomma grønt lys

Det er forutsatt 24 bomstasjoner med enveis innkreving som skal stå for en stor del av finansieringen (Se kartet over).

Publisert Sist oppdatert

- Nedre Glomma-regionen vil få et effektivt og mer miljøvennlig transportsystem med fase 2 av Bypakke Nedre Glomma. Forslaget vi nå legger frem er i tråd med vedtak fra lokale myndigheter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Forslaget til Bypakke Nedre Glomma fase 2 i Østfold inneholder blant annet utbedring av rv. 22 mellom Hafslund og Dondern, ny fv. 109 mellom Råbekken og Torsbekkdalen, ny bru for fv. 118 over Glomma i Sarpsborg, ny bru over Glomma i Fredrikstad, samt en rekke tiltak for å legge til rette for kollektivtransport, sykling og gange.

- Lokalt er det et sterkt ønske blant mange om en byvekstavtale for Nedre Glomma. Tiltakene i fase 2 av bypakken er gode grep for å nå målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektiv, sykling og gange. Ytterligere tiltak for et mer bærekraftig transportsystem vil være tema i eventuelle fremtidige forhandlinger om en byvekstavtale, sier samferdselsministeren.

Ni milliarder kroner

Samlet økonomisk ramme for Bypakke Nedre Glomma fase 2 er 9155 mill. 2022-kroner. Finansieringen av pakken er i hovedsak basert på bompenger, fylkeskommunale og kommunale midler.

I tråd med de lokale vedtakene, er det forutsatt 24 bomstasjoner med enveis innkreving, heter det i forslaget som ble lagt fram for Stortinget i dag. Det er lagt opp til innkreving i inntil 15 år.

I regi av fylkeskommunen skal det gjennomføres egne prosesser med ekstern kvalitetssikring for de store fylkesveiprosjektene. Dette skal skje når det foreligger tilstrekkelige avklaringer og før oppstart av det enkelte prosjekt. Det er en forutsetning at porteføljen av prosjekter blir tilpasset de samlede økonomiske rammene.

Start i 2024

- Nå har regjeringen lagt frem sin sak for Stortinget, som vi regner med at vil bli behandlet utover våren. Da er bypakken behandlet både i kommunene, fylkeskommunen og i Stortinget og prosjektene kan etter hvert starte opp som planlagt, sier daglig leder i Bypakke Nedre Glomma, Jostein Haug.

Det ligger an til byggestart for rv. 22 Hafslund – Dondern i Sarpsborg i slutten av 2024. I 2024 blir det i tillegg oppstart for flere av programområdetiltakene som vil gi et bedre tilbud for de som sykler, går eller reiser kollektivt.

Bompengeinnkrevingen starter tidlig i 2024.

Powered by Labrador CMS