Kartfiguren viser de geografiske og geologiske hovedtrekkene i den nordlige delen av Atlanterhavet. Dybdeforholdene er vist med sjatteringer i blått og er basert på det globale havdypsgridet SRTM 30 v8. Aksen for midthavsryggene der den aktive havbunnsspredningen foregår er vist med gul linje, og de viktigste segmentene er navngitt i hvit og blå skrift. De viktigste oseanske bruddsonene er markert med hvite linjer.

Regjeringen vil åpne deler av havbunnen for gruvedrift

Oljedirektoratet: – Betydelige «forventede mineralressurser» på norsk konti­nentalsokkel.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår å åpne deler av norsk kontinentalsokkel for kommersiell «havbunnmineralvirksomhet».

Regjeringen legger samtidig frem en strategi som viser hvordan Norge skal være verdensledende når det gjeld en fakta- og kunnskapsbasert forvaltning av mineraler på havbunnen.

– Vi trenger mineraler for å lykkes med det grønne skiftet. I dag blir ressursene kontrollert av få land, noe som gjør oss sårbare. Havbunnmineraler kan bli en kilde til tilgang på viktige metaller, og ingen andre land har bedre grunnlag for å kunne gå foran og vise vei når det gjeld å forvalte slike ressurser på en bærekraftig og forsvarlig måte. Det å lykkes vil være viktig, blant annet for verdens langsiktige energiomlegging, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Har begrenset kunnskap i dag

Norge har store, forventede mineralressurser på havbunnen. Dersom det viser seg at forekomstene er lønnsomme og kan utvinnes på en bærekraftig måte, vil gruvedrift på havbunnen kunne bidra til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge.

– For å få mer kunnskap må vi samle flere gode krefter, og åpne for kommersiell kartlegging og utvinning av havbunnmineral. Derfor foreslår vi nå åpning av et område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet, sier Aasland.

Mineralutvinning på havbunnen kan ha et stort fremtidig verdiskapingspotensial og regjeringen vil legge til rette for verdiskaping og fremtidige, nye arbeidsplasser i havnæringene. 

– Mineralvirksomhet på havbunnen er en ny virksomhet, både globalt og i Norge. Vi har i dag begrenset kunnskap om de områdene i havdypet der ressursene finnes. Jeg har sterk tro på at om industrien påviser ressurser som de mener de kan utvinne lønnsomt, så vil det være mulig å utvinne disse ressursene bærekraftig og forsvarlig. Vi vil gå trinnvis frem, og bygge kunnskap og basere reguleringen på fakta og kunnskap. Miljøhensyn vil veie tungt gjennom hele verdikjeden, sier Aasland.

Innenfor dette området kan det åpnes for leting etter havbunnsmineraler. Området dekker 592 500 km². Norges landareal er 385 000 km².

Bakgrunnen for åpningsprosessen

Før et område kan åpnes for mineralvirk­somhet, må det gjennomføres en åpningsprosess.

Åpningsprosessen ble sett i gang av Olje- og energidepartementet i 2020 og er sammensatt av to hoveddeler: En konsekvensutredning og en ressursvurdering.

Gjennom konsekvensutredningen finner man mulige påvirkninger av en eventuell fremtidig virksomhet. Prosessen skal gi kunnskap om miljømessige, næringsmessige, økono­miske og sosiale påvirkninger av slik virksomhet. 

Utredningen og forslag til avgjørelse om åpning av område på norsk kontinentalsokkel sendes på offentlig høring. 

Ressursvurdering

Oljedirektoratet, som er departementets fagdi­rektorat for havbunnmineraler, har som del av åpningsprosessen utarbeidet en ressursvurdering for ­området på havbunnen. 

Vurderingen viser «betydelige forventede mineralressurser» på norsk konti­nentalsokkel. En del av disse res­sursene kan være utvinnbare. 

Direktoratet påpeker at det så langt er for lite kunnskap om utvinningsteknologi og utbyg­gingsløsninger, og derfor er for tidlig å vurdere malmer og estimere utvinningsgrad. 

Les rap­porten Ressursvurdering havbunnsmineraler her.

Powered by Labrador CMS