Skal undersøke jernbanemuligheter mellom Fauske og Tromsø

Regjeringen ber Jernbanedirektoratet om å gjennomføre en fullverdig konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) om Nord-Norgebanen. Direktoratet skal utrede konseptuelle jernbaneløsninger mellom Fauske og Tromsø.

- En fullverdig konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen vil gi oss nyttig kunnskap om hvordan jernbane mellom Fauske og Tromsø kan realiseres. Hvilke prosjekter regjeringen vil prioritere i nord, kommer vi tilbake til i neste nasjonale transportplan. I arbeidet med planen vil konseptvalgutredningen om Nord-Norgebanen være viktig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Utredningen skal avgrenses geografisk til strekningen Fauske-Narvik-Tromsø, med mulig sidebane til Harstad. I den forbindelse må Jernbanedirektoratet se utredningen i sammenheng med de tilstøtende jernbanestrekningene Ofotbanen og Nordlandsbanen, og den skal beskrive konsekvenser for andre deler av jernbanenettet på både norsk og svensk side.

Reindrift

I tillegg til ordinære samfunnsøkonomiske analyser og kostnadsestimater er Samferdselsdepartementet opptatt av at Jernbanedirektoratet grundig skal utrede konsekvensene for reindriftsnæringen, samiske interesser og klima og miljø i arbeidet med konseptvalgutredningen.

Kun løsninger for jernbane

En sentral rammebetingelse for KVU om Nord-Norgebanen, er at den kun skal se på konseptuelle løsninger for jernbane, ikke alternative løsninger som omfatter vei-, sjø- eller lufttransport.

Det pågår allerede en konseptvalgutredning om transportløsninger i Nord-Norge. Denne utredningen skal ha en helhetlig tilnærming på tvers av vei-, jernbane-, sjø- og lufttransport. Selv om de to KVU-ene vil ha delvis faglig overlapp, skal de tjene to ulike formål.

KVU Nord-Norgebanen skal gi en grundigere analyse av ulike konsepter og løsninger for Nord-Norgebanen enn det som legges til grunn i arbeidet med KVU for transportløsninger i Nord-Norge.

KVU for transportløsninger i Nord-Norge vil være regjeringens beslutningsgrunnlag for konseptvalg for overordnede transportløsninger i regionen. Gjennom KVU Nord-Norgebanen skal det utarbeides en grundigere analyse av hvilket jernbanekonsept mellom Fauske og Tromsø som er mest aktuelt å gjennomføre.

Videre fremdrift

Det legges opp til at konseptvalgutredningen om Nord-Norgebanen oversendes Samferdselsdepartementet sommeren 2023, samtidig med konseptvalgutredningen om transportløsninger i Nord-Norge.

Begge KVU-ene skal deretter etter planen gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1). Regjeringen vil ta stilling til eventuell videre prosess i arbeidet med neste nasjonale transportplan.

Powered by Labrador CMS