Statens vegvesen anbefaler

Vegvesenet anbefaler alternativ B for etappe to av E18 Vestkorridoren.

Statens vegvesen anbefaler at alternativ B legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru. Kommunene Bærum og Asker og Viken fylkeskommune skal behandle anbefalingen for hovedveisystem før arbeidet med detaljregulering starter.

Oppstart på arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Ramstadsletta-Nesbru ble varslet i mai 2021. Til grunn for arbeidet er vedtatt kommunedelplan (KDP) for E18 Lysaker-Slependen (vedtatt i Bærum 2014) og E18 Slependen-Drengsrud (vedtatt i Asker 2016).

I KDP er ny E18 lagt i tunnel under Sandvikselva og kobler seg på E16 med ramper for trafikk både østover og mot Hønefoss.

I forprosjektfasen av reguleringsplanarbeidet har Statens vegvesen sammen med rådgiver Norconsult jobbet med å optimalisere løsningene fra de vedtatte kommunedelplanene. En viktig forutsetning har vært at standardvalg på etappe 1 (E18 Lysaker-Ramstadsletta) skal videreføres. Andre mål for reguleringsplanen er å tilrettelegge for kollektivtrafikk, gående og syklende og for næringstrafikk, samt redusere luftforurensning og støyplager, barrierevirkning og rushtidsforsinkelser.

- Alternativ B samsvarer best med FNs bærekraftsmål

Gjennom forprosjektfasen, er flere alternativer for hoved- og lokalveisystem utviklet og utredet.

Alternativene er vurdert etter kriteriene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft, som baseres på FNs bærekraftsmål. Statens vegvesen landet på at alternativ B er det som svarer best til målene i prosjektet.

Vegvesenet anbefaler derfor at dette alternativet legges til grunn for videre arbeid med å detaljere og optimalisere løsninger for reguleringsplaner i Asker og Bærum kommuner.

- Vi er fornøyde med at vi nå kan anbefale et alternativ for hovedveisystemet som svarer på det meste av behov og krav til sikkerhet, miljø- og byutvikling og økonomi. Vår anbefaling har mer tunnel og mindre vei i dagen enn det som opprinnelig lå i KDP. Det frigjør arealer fra strandsonen, noe som skaper muligheter for kommunenes arealutvikling. Det vil også gi mindre lokaltrafikk i dagen enn det opprinnelig var foreslått. I tillegg legges forholdene bedre til rette for gående og syklende samtidig som fremkommeligheten for buss bedres, sier prosjektsjef for E18 Vestkorridoren, Tom Hedalen.

Vil jobbe for å redusere kostnadene

Prosjektsjef Hedalen understreker at alt ikke er på plass. Blant annet gjenstår det å finne en løsning for å koble trafikk fra Sandvika og E18 vestover sammen på en måte som er i tråd med Tunnelsikkerhetsforskriften.

Det vil også bli jobbet videre med detaljering av løsninger for lokalveisystemet. I det videre arbeidet må dessuten Vegvesenet sammen med rådgiver Norconsult finne måter å forbedre løsninger på slik at kostnadene kan reduseres.

- Vi er likevel glade for at vi nå snart kan gå over i neste fase av arbeidet, som er teknisk plan og reguleringsplan. Det skje etter at kommunene og fylkeskommunen har gitt sin prinsipielle tilslutning til vår faglige anbefaling til det overordnede systemet, sier Hedalen.

Powered by Labrador CMS