Mesta-direktør Rolf Dale og veidirektør Ingrid Dahl Hovland signerte tre kontrakter for drift av veier på Vestlandet.
Mesta-direktør Rolf Dale og veidirektør Ingrid Dahl Hovland signerte tre kontrakter for drift av veier på Vestlandet.

Veidriftkontrakter til 4 milliarder kroner

Entreprenører og Statens vegvesen inngår i disse dager nye kontrakter for en tredel av riksveinettet.

Publisert

Totalt inngås kontrakter for drift av 3500 kilometer riksvei fra Haugesund i sør til Nordkapp i nord. De fleste kontraktene gjelder for fem år, og den samlede verdien er på 4 milliarder kroner.

Samarbeid

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene i alle sine kontrakter, og i en av kontraktene blir klimaavtrykket avgjørende for hvem som får kontrakten.

- Dette viser at Statens vegvesen spiller en viktig rolle for å bidra til det grønne skiftet ved å stille krav til alle som vil ha oppdrag for oss. Vi opplever at entreprenørene er veldig klare for å bli utfordret på miljø, og at de har lyst til å samarbeide om innovasjon, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Konkurransesituasjonen varierer mellom de ulike områdene, men i sum er tilbudene på driftskontraktene som forventet.

- Vi skal få mest mulig framkommelighet og trafikksikkerhet for pengene. Samtidig bidrar vi til å redusere klimautslippene, sier veidirektøren.

Åtte kontrakter

Her er de åtte nye kontraktene, som trer i kraft fra 1. september:

For første gang vil Statens vegvesen legge vekt på klimautslipp i tillegg til pris ved tildeling av en veikontrakt. Dette skjer i Hallingdal og Valdres, hvor CO2-utslippene fra vegdriften kan reduseres med inntil 85 prosent.

De øvrige kontraktene tildeles på grunnlag av pris, men det er lagt inn nye miljøkrav, blant annet til lavutslippskjøretøy. Det er også krav om at alle må føre regnskap over CO2-utslipp.

Belønning

Statens vegvesen vil også belønne entreprenører som utvikler ny teknologi og mer miljøvennlige løsninger. Eksempler på dette er økt bruk av værdata for å redusere vegsalt, gjenbruk av strøsand, oppsamling av støv fra tunneler på Vestlandet, reduksjon av svevestøv i Bergen og utbedring av brøyteprofiler for å redusere problemer med fokksnø i Finnmark.

Statens vegvesen er allerede i gang med utprøving av ny teknologi flere steder i landet, blant annet i Trondheim, hvor en elektrisk hjullaster er tatt i bruk for å brøyte og seinere koste gang- og sykkelveier.

Asfalt og ferjer

Også i asfaltkontraktene stiller Statens vegvesen krav om miljødeklarasjon. For enkelte av kontraktene er det også stilt krav til reduksjon av CO2-utslipp og til asfaltens levetid, i tillegg til pris.

Statens vegvesen stiller også grønne krav til den blå delen av riksveiene, gjennom krav til lav- og nullutslippsferjer.

I løpet av 2021 vil det være 22 elektriske ferjer fordelt på 10 riksveiforbindelser langs kysten. Neste år blir også den eneste ferjeforbindelsen på E6 elektrisk. På forbindelsen Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland og over Vestfjorden i Nordland kommer hydrogendrevne ferjer.

Første trinn

Dette er de første driftskontraktene som inngås etter at Statens vegvesen vedtok ny kontraktstrategi for driftskontrakter. Et sentralt grep er å forlenge kontraktene og åpne for tre års gjensidig opsjon.

- Det var et sterkt ønske fra bransjen å forlenge kontraktsperiodene, for å skape større forutsigbarhet og legge til rette for utvikling i fellesskap. Det ser også ut til at dette bidrar til å dempe prisutviklingen, men det er store variasjoner i konkurransen mellom områdene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Fakta om Statens vegvesens kontraktstrategi for drift og vedlikehold:

  • All drift og vedlikehold av riksveier utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
  • Frem til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020 var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksveiene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksveikontraktene hadde oppstart 1. september 2020.
  • I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksveiene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.
  • For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
  • De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveier. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til ca. 100 kontrakter.
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.
Powered by Labrador CMS