Statens vegvesen og NTNU har inngått et samarbeid for å bidra til en karbonnøytral og bærekraftig vegsektor i Norge innen 2050. Her legges det ny, klimavennlig asfalt på E24 i Meråker.

Vil utvikle en karbonnøytral veisektor i Norge

Statens vegvesen og NTNU samarbeider om å utvikle en karbonnøytral veisektor.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Hvordan kan vi skape en karbonnøytral og bærekraftig veisektor i Norge innen 2050? Det skal Statens vegvesen og NTNU finne ut i fellesskap.

Visjonen i Nasjonal transportplan (NTP) er å nå et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Bærekraft og reduserte klimautslipp er strategiske mål i både NTP og i virksomhetsstrategien til Statens vegvesen.

Derfor har Statens vegvesen og Green2050 – Senter for grønt skifte i bygget miljø ved NTNU gått sammen om å utvikle et kunnskapsgrunnlag for å realisere en karbonnøytral og bærekraftig veisektor i Norge.

Samarbeidet skal bidra til økt forskningsaktivitet, fremtidsrettet utdanning og tiltak som fremmer idéutvikling og innovasjon fra deltakende fagmiljøer og studenter ved NTNU og Statens vegvesen.

- Viktig avtale

- Bærekraft er styrende for all virksomhet i Statens vegvesen, og ett av toppmålene som vi driver etter, er å bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål. Denne avtalen med NTNU er et viktig ledd i det arbeidet, forteller veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Veidirektøren framhever også FNs bærekraftsmål som en rettesnor på alle områder av Statens vegvesens virksomhet.

- Det betyr at vi skal bygge, vedlikeholde og drifte et veinett som ivaretar dagens og fremtidens transportbehov, er trygt og tilgjengelig og medfører minst mulig ulempe for klima og miljø.

FNs Bærekraftsmål er også styrende for NTNUs samfunnsoppdrag.

- Bærekraftsmål nummer 17: «Samarbeid for å nå målene», er helt essensielt for at vi skal nå de øvrige 16 målene. Da er det viktig med gode partnerskap, slik samarbeidet med Statens vegvesen åpner for, sier Anne Borg, rektor ved NTNU.

Halvere utslippene

For å nå målene i Parisavtalen, må Norge redusere utslippene med 50-55 prosent sammenlignet med 1990-nivå, og regjeringen har som mål å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Statens vegvesen har også som mål å redusere sine klimagassutslipp med 50 prosent frem mot 2030.

- Utvikling av nye teknologier og markeder er sentralt ved omstillingen til et lavutslippssamfunn, og jeg har store forventninger til samarbeidet med NTNU, sier Dahl Hovland.

I tillegg til karbonnøytralitet har EU vedtatt en «Green Deal Policy» som er i tråd med FNs bærekraftsmål. Å bevare naturmangfold og arealer vil bli stadig viktigere i kommende veiprosjekter.

Veikart mot bærekraft

Samarbeidspartene vil begynne med å utarbeide et veikart for en karbonnøytral veisektor i Norge innen 2050, og som oppfyller bærekraftsmål. Veikartet skal beskrive tiltak, identifisere kunnskapshull og metodikk for gjennomføringen av tiltakene.

- NTNU vil bidra med utvikling av ny kunnskap og kandidater som kan føre til realisering av visjonen om en karbonnøytral veisektor innen 2050. Prosjektarbeidet vil forutsette et tett samspill mellom fagpersoner i Statens vegvesen, vitenskapelige ansatte på NTNU og studenter fra de aktuelle deltakende fagmiljøene, samt næringsaktører, sier Anne Borg.

Intensjonsavtalen mellom Statens vegvesen og NTNU har en varighet på fem år, med mulighet for forlengelse i fem år til.

Fakultet for ingeniørvitenskap og Institutt for bygg- og miljøteknikk er vertskap for samarbeidet ved NTNU. Styringsgruppen består av:

  • Olav Bolland, dekan for Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), NTNU
  • Vikas Thakur, instituttleder ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU
  • Per Morten Lund, direktør ved Transport og samfunn, Statens vegvesen
  • Grethe Vikane, avdelingsdirektør samfunnsutvikling og klima ved Transport og Samfunn, Statens vegvesen
Powered by Labrador CMS