Firefelts E18 ved Larvik til 4,2 milliarder

Firefelts E18 ved Larvik til 4,2 milliarder

Det legges opp til anleggsstart i år.

- Ny firefelts vei ved Larvik er siste etappe i utbyggingen av firefelts E18 gjennom Vestfold. Når prosjektet åpnes for trafikk i 2017 blir det dermed sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Langangen i Telemark.

Utbyggingen betyr tryggere trafikk, med bedre flyt, kortere reisetid og bedre forhold for myke trafikanter og miljø. Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med forslag om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad - Sky i Larvik kommune i Vestfold.

Forslaget ble lagt fram i statsråd 19. april.

Dette skal gjøres

Prosjektet omfatter bygging av 6,7 km ny firefelts vei med 23 meters bredde. Det legges opp til anleggsstart i 2013. I utbyggingen inngår blant annet disse tiltakene:

- Bygging av en 570 meter lang skråstagbru bru som delvis går over Farrisvannet.
- To tunneler på om lag 2,8 km og 1,3 km, henholdsvis øst og vest for Farrisvannet.
- Nytt toplanskryss ved Farriseidet.
- Ombygging av lokalveisystemet i området, med blant annet fem bruer og 4,6 km gang- og sykkelvei, medregnet ombygging av dagens E18 til gang- og sykkelvei mellom Bommestad og Lovisenlund. Det vil også bli gjennomført omfattende landskapsarbeider ved Farrisvannet.

Bilistene betaler

Utbyggingen er anslått å koste i alt 4,2 milliarder kroner, og skal finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. I forslaget legges det opp til 1,2 milliarder kroner i bevilgninger over statsbudsjettet og 3 milliarder kroner i bompengemidler.

Det har tidligere vært lagt til grunn en bomtakst på 77 kroner (2010-prisnivå) på strekningen Gulli i Vestfold - Langangen i Telemark. Dette utgjør 86 kroner i 2013-prisnivå.

Som følge av blant annet betydelige kostnadsøkninger i prosjektet er det gjort nye beregninger av bomtaksten. Kostnadsøkningene har blant annet sammenheng med at man har imøtekommet lokale ønsker om lengre tunnel enn det Statens vegvesen gikk inn for.

I forslaget blir det lagt opp til at samlet takst for lette kjøretøy (under 3500 kilo) blir 88 kroner. Dette er vesentlig lavere enn beløpet på 115 kroner (2011-prisnivå) som i lokalpolitiske vedtak ble satt som øvre grense for akseptabel takst, melder Samferdselsdepartementet.

Når siste etappe av E18 i Vestfold er ferdig utbygd og de endelige kostnadene og den faktiske trafikken gjennom de sju bomstasjonene i Vestfold er kjent, vil Samferdselsdepartementet ta initiativ til en ny vurdering av takstnivået.

 

 

 

Forsiden nå