Trond Johannesen, adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), mener gapet mellom fylkesveiene og riksveiene vil øke med NTP 2014-2024.
Trond Johannesen, adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), mener gapet mellom fylkesveiene og riksveiene vil øke med NTP 2014-2024.

MEF: Ikke nok penger til fylkesveiene

Regjeringen bevilger 10 milliarder kroner i Nasjonal transportplan 2014-2023 til vedlikehold av fylkesveiene. Ekstrabevilgningen vil ikke være tilstrekkelig for å fjerne forfallet på fylkesvegnettet, mener MEF.

Midlene fordeles med 2,75 milliarder kroner i første fireårsperiode og 7,25 milliarder kroner i siste seksårsperiode, og vil være en del av det fylkeskommunale rammetilskuddet på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.

Statens vegvesen offentliggjorde tidligere i år en rapport hvor vedlikeholdsetterslepet på norske fylkesveger ble estimert til 45-75 milliarder kroner.

- Sett i lys av de store etterslepstallene, hadde vi håpet på en mer ambisiøs tiltakspakke. Vi er bekymret for at gapet mellom riksveiene og fylkesveiene vil øke ytterligere, og at vi får et veinett med store regionale forskjeller. Dette reduserer muligheten for effektiv transport mellom landsdelene. I tillegg påvirker forfallet trafikantenes sikkerhet, og konkurranseevnen til lokalt næringsliv, sier Trond Johannesen, adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Fikk 17.000 km vei av staten

Fylkeskommunene overtok 1. januar 2010 ca. 17 000 km tidligere riksvei. Dette var et resultat av Forvaltningsreformen, som ga fylkeskommunene ansvaret for investeringer, drift og vedlikehold av fylkesveinettet. Samlet består fylkesveinettet av ca. 44 000 km vei.   

- Forvaltningsreformen ble gjennomført uten at myndighetene kjente det reelle omfanget av forfallet. Paradoksalt nok gikk det tre år før det kom en oppdatert oversikt over tilstanden på fylkesveiene.  I forkant av reformen satte fylkeskommunene som krav at staten måtte kompensere for vedlikeholdsetterslepet. Bevilgningene til fylkeskommunene har økt, men dette har på langt nær vært tilstrekkelig, påpeker Johannesen.

- Forfallet stopper investeringer

Forvaltningsreformen skulle styrke fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør, men forfallet begrenser i dag handlingsrommet til fylkeskommunene, ifølge MEF.  

- I dag går omtrent halvparten av de fylkeskommunale budsjettene til drift og vedlikehold, mens resterende går til investeringer. Vi ønsker ikke en utvikling der gapet mellom etterslep og bevilgninger fører til at fylkeskommunene i stadig større grad må omdisponere midler fra investeringer til drift og vedlikehold. Det vil svekke fylkeskommunes rolle som pådriver for regional utvikling, avslutter Johannesen.

Forsiden nå