9. juli 2013 var det anbudsåpning på første entreprise på E6 Oppdal.
9. juli 2013 var det anbudsåpning på første entreprise på E6 Oppdal.

Peab lavest på E6 Oppdal

Fire entreprenører har levert anbud på den første entreprisen i veiprosjektet E6 Oppdal.

Entreprisen omfatter bygging av Traneveien kulvert, Kåsa bru, ny bru over Ålma og ombygging av Kåsenveien mellom E6 Og industriområdet øst for jernbanen.      

Entreprisen inngår i veiprosjektet E6 Oppdal som innbefatter bygging av ca. 3,5 km ny E6 forbi Oppdal sentrum. I tillegg bygges nødvendig lokalveisystem og gang- og sykkelveier i Oppdal sentrum. Kostnadsramme for prosjektet er i overkant av 300 mill. kroner. Dette er den første av to entrepriser i prosjektet.

- Vi er fornøyd med at vi har fått god konkurranse på oppdraget og at anbudssummene er relativt jevne, sier ass. prosjektleder Lars Bjørgård i Statens vegvesen.

Disse entreprenørene leverte anbud 
Peab Sverige AB46 959 591,51 kroner
Norwegian Rock Group47 270 176 kroner
Børset og Bjerkset entreprenør AS48 616 158 kroner
Teknobygg Anlegg AS53 304 007 kroner

Statens vegvesen vil nå kvalitetssikre anbudene før kontrakt skrives. Anleggsarbeidene starter i første del av september og skal være ferdig neste høst. Den andre entreprisen i prosjektet, som omfatter bygging av ny E6 mellom Mjøen og til nord for Oppdal sentrum, starter våren 2014 og skal være ferdigstilt høsten 2015. Anbudspapirene for denne entreprisen vil bli lagt ut i september/oktober i år.

Forsiden nå