Lange tømmervogntog er utrolig manøvreringsdyktige, også på små snuplasser i skogen.
Lange tømmervogntog er utrolig manøvreringsdyktige, også på små snuplasser i skogen.

Tømmervogntog får 60 tonn

Vegdirektoratet har nylig sendt et forslag om økning av totalvekten for tømmervogntog til 60 tonn til høring.

Fra mange hold har det vært et ønske om å gjennomføre vektendringen fra 56 til 60 tonn raskt. Vegdirektoratet har fulgt opp dette med høringsfrist allerede 5. juli.

Et bærende element i regelendringen er at tømmertransportørene i de fleste tilfeller skal kunne oppnå 60 tonn med allerede eksisterende materiell, som normalt består av treakslet bil og fireakslet slepvogn. Vegdirektoratet foreslår derfor å øke totalvekten for fireakslede tømmerhengere fra dagens 32 til 36 tonn. Med totalvekt på treakslet bil på 26 tonn har man dermed noe slingringsmonn for plassering av lasten uten at det går ut over gjeldende aksel- og boggilaster.

Kravene

Det er imidlertid visse krav som må tilfredsstiller. Avstanden fra første til siste aksel i tømmervogntoget må være minst 19,00 meter, og det må være en minsteavstand fra siste aksel på bil til første aksel på henger på 3,70 meter. Avstanden fra første til siste aksel på hengeren må dessuten være minst 8,01 meter. Vogntoget må dessuten kunne kjøres mellom to sirkler med radius på 12,5 og 2,0 meter. Minste lengde uten gods skal fortsatt være 21,50 meter. Det blir heller ingen endring i høydebegrensningen på 4,00 meter.

Ny brutabell

Vegdirektoratet foreslår også en tilpasning i brutabellene som gjør ordningen mer fleksibel for de transportører som har materiell som ikke tilfredsstiller minsteavstandene. Hvis man har en eller flere minsteavstander like under kravet, skal ikke det bety at man må nøye seg med en totalvekt på 50 tonn, men at totalvekten reduseres gradvis etter hvor mye man mangler på minsteavstandene.

I høringsutkastet ligger det også noen justeringer for modulvogntog som selvsagt ikke får noen betydning for tømmer.

Litt historie

Allerede i 1984 ble totallengden fro tømmervogntog økt fra 18,75 til 22 meter med en høydebegrensning på 4,00 meter. Hensikten den gang var først og fremst å få ned høyden på tømmervogntog som var utsatt for relativt mange velteulykker. Totalvekten ble økt fra 50 til 56 tonn i 2008, og tidligere i år ble totallengden økt til 24 meter.

 

Forsiden nå