Bru over Oslofjorden skal vurderes av Rambøll.
Bru over Oslofjorden skal vurderes av Rambøll.

Vurderer ny kryssing av Oslofjorden

Rambøll gjennomfører transportanalyse av nye kryssinger på tvers av Oslofjorden. - Dette oppdraget er en stor seier, sier Elisabeth Osmark Herstad i Rambøll.

Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for et bedre tilbud for transport av personer og gods på tvers av Oslofjorden. Rambøll er engasjert til å bistå i dette arbeidet.

- Dette er et viktig prosjekt som kan ha stor betydning for den videre samfunnsutviklingen på Østlandet, sier oppdragsleder Elisabeth Osmark Herstad i Rambøll.

- Vant på beregnings-kompetansen

Rambøll vant oppdraget i konkurranse mot mange av de andre store konsulentfirmaene.
- Det var vår kompetanse som rådgiver innenfor transportberegninger, spesielt opp mot KVU, som var utslagsgivende for at vi stakk av med seieren, sier Herstad.

Rambøll skal bistå i konseptutvikling og analyse av trafikale virkninger for et bedre tilbud for transport av personer og gods på tvers av Oslofjorden. Det skal utredes løsninger for vei og jernbane.
- Det legges spesielt vekt på det prosjektutløsende behovet, det vil si hvorfor vi bør forbedre transportsystemet på tvers av fjorden.

Vurderer ulike korridorer i Oslofjorden

- Med Oslofjordområdet eller Oslofjordregionen mener vi i vår utredning fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, nedre Buskerud og nedre Telemark. Dette er den regionen som vil påvirkes mest av mer effektiv transport tvers over Oslofjorden. Det vil også bli sett på om prosjektet har mer nasjonal verdi, påpeker Herstad.

Prosjektet vil vurdere muligheter for transporttiltak i ulike korridorer (ferdselsårer) mellom Horten/Tønsberg og Moss/Rygge i sør og mellom Frogn og Sande i nord. Det vurderes også konsepter med bedre ferjetilbud. KVU-arbeidet skal gi en faglig vurdering av alle relevante interesser knyttet til framtidig transportsystem over Oslofjorden.
- Det er aktuelt å vurdere ett eller flere konsepter med kombinert vei- og jernbaneforbindelse.

Vurderer bruforbindelse for riksvei 23

Rambøll er godt i gang med analysene og konstaterer at det er interessante funn så langt. Konseptvalgutredningen skulle etter planen være ferdig til jul 2013.

- Men arbeidet med en utvidelse av dagens Oslofjordtunnel har medført at Samferdselsdepartementet har utvidet bestillingen til KVU til også å gjelde en vurdering om å erstatte Oslofjordtunnelen med en bruforbindelse, sier oppdragslederen.

Ny frist for ferdigstillelse av KVU er satt til sommeren 2014.

Samfunnsøkonomiske analyser

For veiprosjektene vil Statens vegvesen sin metode for konsekvensanalyse bli brukt ved vurdering av konseptene. For Statens vegvesen skal det gjennomføres overordnede, samfunnsøkonomiske analyser av de forskjellige krysningsalternativene over Oslofjorden. Dette blir så sett opp mot regional utvikling man antar kommer som følge av den nye kryssingen.

Hva er en konseptvalgutredning (KVU)?

Alle statlige investeringer med antatt kostnad over 750 mill. kroner skal gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1) før eventuell planlegging etter plan- og bygningsloven.

Forsiden nå