Signerte avtaler om entrepriser på sykehuset i Drammen

AF Gruppen har signert to avtaler med Helse Sør-Øst RHF om utførelse av to entrepriser for etablering av nytt sykehus i Drammen.

Publisert

Helse sør-øst RHF skal etablere nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. AF Gruppen ble innstilt på to entrepriser 23. november. Avtalene, med en samlet verdi på 467 millioner kroner, er nå signert.

Den ene entreprisen omfatter kulvert for kryssing av Drammenbanen med ny firefelts adkomstvei til sykehuset samt en gang- og sykkelveibru. Arbeidet med denne entreprisen starter første kvartal 2021 med forventet ferdigstillelse våren 2022. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 120 millioner kroner.

Den andre entreprisen omfatter råbygg og pelearbeider for sentralbygg vest og servicetorget. Dette inkluderer halve behandlingsbygg - vest, poliklinikk 2, halve sengebygget og servicebygg. Totalt areal er på 33.000 m². Arbeidet utføres som en hovedentreprise. Oppstart er mars 2021 med ferdigstillelse desember 2022. Avtalen har en verdi på 347 millioner kroner.

AF Gruppen har tidligere utført miljøsaneringsarbeider på tomten til det nye sykehuset. I mai 2020 startet i tillegg anleggsvirksomheten opp arbeidene med betong- og pelearbeid for kjelleren.

- Vi gleder oss til å samarbeide med Helse sør-øst RHF på to spennende entrepriser på det nye sykehuset i Drammen. Vi er allerede godt i gang med kjellerkonstruksjonen og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.