ØKONOMISK KRIMINALITET: Mannen ble dømt for flere forhold, etter å ha blitt etterforsket av Økokrim og Oslo politidistrikt.

Daglig leder for budbilselskap dømt til fengsel

Mannen er dømt til fengsel i 3 år og 3 måneder for grov økonomisk utroskap, skattesvik og NAV-bedrageri etter dom fra Borgarting lagmannsrett.

Publisert

Mannen ble dømt i Oslo tingrett i juli 2022. Etter anke fra mannen er han i lagmannsretten nå dømt for de samme forhold og til samme straff som i tingretten.

Saken er en del av et større sakskompleks rettet mot budbilbransjen på Østlandet. Saken har vært etterforsket av Oslo politidistrikt og Økokrim, med bistand fra Skatteetaten.

Fiktiv virksomhet dekket for svart arbeid

Virksomheten som mannen drev hadde kun to biler tilgjengelig i deler av perioden selskapet eksisterte, og noen få registrerte ansatte. Dette var langt fra nok ansatte til å utføre alle transportoppdragene som virksomheten påtok seg. 

Transportoppdragene ble tilsynelatende satt videre til en rekke underleverandører, som hovedsakelig var enkeltpersonforetak. Etterforskningen avdekket at det ikke var ansatte i underleverandørvirksomhetene, og at disse virksomhetene ikke eide eller leide tilstrekkelig antall kjøretøy til å utføre oppdragene.

Transportoppdragene ble faktisk utført, men ikke av de oppgitte underleverandørene. I likhet med tingretten, konkluderte lagmannsretten med at personene som utførte oppdragene arbeidet svart. Og videre at underleverandørene ikke var reelle næringsvirksomheter, men uttaksledd som ble brukt til hvitvasking av midler fra straffbare handlinger.

Grov økonomisk utroskap, skattesvik og trygdebedrageri

Den daglige lederen i transportselskapet var klar over at underleverandørvirksomhetene ikke hadde ansatte og dermed ikke kunne utføre transportoppdragene som de påtok seg. Fakturaene fra underleverandørene var dermed fiktive. Til tross for dette, sørget den daglige lederen for at transportselskapet betalte ca. 6 millioner kroner til underleverandørene på grunnlag av de fiktive fakturaene. 

Han ble dømt for skattesvik, ved at han sørget for at det i selskapets omsetningsoppgaver ble krevd fradrag for merverdiavgift som selskapet hadde betalt på de fiktive fakturaene.

Mannen ble også dømt for trygdebedrageri, ved at han mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) med i overkant av 240.000 kroner samtidig som han jobbet svart som budbilsjåfør i sitt eget selskap.

– Økonomisk utroskap, underslag og skattesvik, slik vi har sett i denne saken, er svært samfunnsskadelig og undergraver grunnlaget for næringsvirksomheter som ønsker å drive lovlig. Det fører videre til at det er vanskelig for sjåfører i denne bransjen å arbeide hvitt, sier politiadvokat i Økokrim, Anne Line Grøstad.

– Når det er driver eller eier av et selskap som gjør seg skyldig i økonomisk utroskap overfor selskapet, er oppdagelsesrisikoen liten. Av allmennpreventive hensyn er det derfor viktig med et strengt straffenivå i slike saker, legger Grøstad til.

Ringvirkninger for samfunnet

Slik kriminalitet fører også til at den vanlige forbrukere, som betaler for et tilsynelatende lovlig utført oppdrag, uforskyldt medvirker til at det utføres svart arbeid. 

Arbeiderne som utførte transportoppdragene betalte ikke skatt av inntekten, og kunne også opprettholde ytelser fra NAV så lenge de ikke ble oppdaget.

Dommen er ikke rettskraftig. Det vil si at den kan ankes.

Powered by Labrador CMS