Her det rett før dozerbladet river av hele venstre side på vogntoget som var lastet med fisk. Deretter kolliderer dozeren med en lastebil bak fisketransporten. Sjåføren på lastebilen omkommer.

Dødsulykke: SHK ber Vegvesenet utrede obligatorisk opplæring for førere av spesialtransport

Dozer rev av hele venstre side på fiskevogntog og kolliderte deretter med distribusjonsbil.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 20. april 2022 kolliderte en bred spesialtransport på vei nordover på E6 ved Selsverket i Innlandet først med et sørgående vogntog og deretter med en sørgående lastebil. Den brede spesialtransporten var lastet med en dozer på semihengeren og hadde dispensasjon til å kjøre nordover E6 mot Trondheim ledsaget av en følgebil.

Da spesialtransporten passerte Selsverket ca. kl. 22.35, kolliderte dozeren med et sørgående vogntog lastet med fisk og flerret av vogntogets venstre side. Deretter kolliderte dozeren med deler av fronten til en sørgående lastebil, en tom distribusjonsbil, der føreren omkom.

Slik så fisketransporten ut etter ulykken.

Statens havarikommisjons (SHK) undersøkelser har vist at kjørebanebredden ikke var tilstrekkelig bred til at spesialtransporten og fisketransporten kunne møtes uten at det medførte et sammenstøt. Det var ikke mulig for spesialtransporten å plassere seg lenger ut til høyre i sitt kjørefelt uten å treffe kantstolpene langs veien under kjøring. SHK mener at tilgjengelig veibredde og utnyttelsen av denne ved det første sammenstøtet var en avgjørende faktor i hendelsesforløpet.

Føreren av distribusjonsbilen hadde deretter liten mulighet til å unngå sammenstøtet med dozeren, og føreren av spesialtransporten hadde liten til ingen kontroll over lasten etter første sammenstøt.

Distribusjonsbilens og spesialtransportens sluttposisjon etter ulykken og frigjøring. Foto: Statens vegvesen.

Hastighetsnivået og tilgjengelig stopplengde for både spesialtransport og lastebil etter første sammenstøt, kombinert med manglende muligheter for unnamanøvrering, førte til at sammenstøtet oppsto og til at føreren av lastebilen omkom, fastslår SHK i en rapport publisert i april 2023.

Ingen info i dispensasjonen om utsatte strekninger

Undersøkelsen har videre vist at de organisatoriske og systemiske rammene omkring bred spesialtransport på vei ikke er tilstrekkelige. SHK mener at trafikantene ble satt i en særdeles vanskelig situasjon, og at det må etableres flere og bedre barrierer for å forhindre lignende ulykker.

Statens vegvesen innvilger transportruten som skal kjøres, og som det ikke kan avvikes fra, men ansvaret for gjennomføringen av spesialtransporten er tillagt transportøren.

Informasjon om utsatte møtestrekninger på grunn av veibredde inkluderes imidlertid ikke i dispensasjonen og er vanskelig tilgjengelig for transportøren. SHK mener at Statens vegvesen som forvaltningsorgan med alminnelig veiledningsplikt bør opplyse om dette. Dette tilsvarer høydebegrensninger ved underganger og tunneler og vektbegrensninger ved brupasseringer.

SHK: – Spesialtransportører og førere bør ha utvidet opplæring

Undersøkelsen synliggjør et behov for ytterligere krav til merking og varsling for transporter bredere enn 3,0 m, og spesielt ved transporter som er så brede at lasten kan komme over i motgående kjørefelt.

Spesialtransportens aktuelle bredde er kritisk informasjon for møtende trafikanter, spesielt for møtende vogntog som har mindre plass å manøvrere på i eget kjørefelt. Spesialtransport med følgebil innebærer søknad og godkjenning, sikkerhetsforberedelser og samhandlingsrutiner, i tillegg til at det krever utvidet bruk av tilgjengelig vei sammenlignet med vanlig tungtransport.

Dette mener SHK tilsier at spesialtransportører og førere bør ha utvidet opplæring og kompetanse sammenlignet med det som kreves for normal tungtransport, men regelverket for spesialtransport viser hovedsakelig til utstyret som skal være i og på følgebilen og spesialtransporten.

SHK mener at bred spesialtransport gir grunnlag for obligatorisk opplæring, godkjenningsordning og/eller økte kompetansekrav, for førere av både følgebiler og spesialtransporter. SHK fremmer fem sikkerhetstilrådinger som følge av denne undersøkelsen.

Statens vegvesen: - Følger opp sikkerhetstilrådingene

- Statens vegvesen har mottatt rapporten fra Statens havarikommisjon. Rapporten blir distribuert internt i etaten slik at funnene som SHK har gjort blir kjent, og vi kan lære fra denne ulykken. Videre vil vi følge opp de fire sikkerhetstilrådningene som er rettet mot Statens vegvesen, med aktuelle tiltak, skriver Vegdirektoratets presseavdeling i en epost til AT.no.

Nedenfor er de fem sikkerhetstilrådingene etter ulykken (fire rettet mot Statens vegvesen og en rettet mot Politidirektoratet).

Sikkerhetstilrådinger

SHK kommer med fem sikkerhetstilrådinger etter ulykken:

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2023/05T:

Møteulykken mellom spesialtransport, vogntog og lastebil på E6 i Sel 20. april 2022 oppsto som følge av at veibanen ikke var tilstrekkelig bred til at kjøretøyene kunne møtes på det aktuelle stedet. Statens vegvesen er et forvaltningsorgan med alminnelig veiledningsplikt. SHK mener at når dispensasjonsmyndigheten innvilger transportruten som skal kjøres, og som ikke kan avvikes, bør informasjon om utsatte møtestrekninger på grunn av veibredde også inkluderes i dispensasjonen. Dette tilsvarer høydebegrensninger ved underganger og tunneler og vektbegrensninger ved brupasseringer.

Statens havarikommisjon tilrår at Statens vegvesen, som gir transportørene dispensasjon og ansvaret for å kjøre bredtransport på en gitt rute, tilgjengeliggjør informasjon om veibredder som kan være sikkerhetskritisk for slike transporter.

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2023/06T:

Møteulykken mellom spesialtransport, vogntog og lastebil på E6 i Sel 20. april 2022 oppsto som følge av at veibanen ikke var tilstrekkelig bred til at kjøretøyene kunne møtes på det aktuelle stedet. Undersøkelsen synliggjør et behov for ytterligere krav til merking og varsling for bredere transporter enn 3,0 m, og spesielt ved transporter som er så brede at lasten kan komme over i motgående kjørefelt. Spesialtransportens aktuelle bredde er kritisk informasjon for møtende trafikanter, spesielt for møtende vogntog som har mindre plass å manøvrere på i eget kjørefelt.

Statens havarikommisjon tilrår Statens vegvesen å gjennomgå og styrke krav til merking og synlighet av spesialtransporter over 3,0 m bredde.

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2023/07T:

Møteulykken mellom spesialtransport, vogntog og lastebil på E6 i Sel 20. april 2022 oppsto som følge av at veibanen ikke var tilstrekkelig bred til at kjøretøyene kunne møtes på det aktuelle stedet. Undersøkelsen synliggjør et behov for ytterligere krav til merking og varsling for bredere transporter enn 3,0 m, og spesielt ved transporter som er så brede at lasten kan komme over i motgående kjørefelt. SHK mener generelt at blålys indikerer større aktsomhet for møtende trafikk, og kan følgelig være en bedre barriere ved spesialtransporter som er så brede at de benytter motsatt kjørefelt på deler av sin kjørerute.

Statens havarikommisjon tilrår Politidirektoratet å gjennomgå og forbedre politiets system for vurdering av politieskorte ved spesialtransporter som er så brede at de benytter motsatt kjørefelt på deler av sin kjørerute.

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2023/08T:

Møteulykken mellom spesialtransport, vogntog og lastebil på E6 i Sel 20. april 2022 oppsto som følge av at veibanen ikke var tilstrekkelig bred til at kjøretøyene kunne møtes på det aktuelle stedet. Spesialtransport med følgebil innebærer søknad og godkjenning, sikkerhetsforberedelser og samhandlingsrutiner, i tillegg til at det krever utvidet bruk av tilgjengelig vei sammenlignet med vanlig tungtransport. SHK mener at dette gir grunnlag for obligatorisk opplæring, godkjenningsordning og/eller økte kompetansekrav, for førere av både følgebiler og spesialtransporter.

Statens havarikommisjon tilrår Statens vegvesen, i samråd med bransjen av spesialtransportører, å utrede om det er mulig og hensiktsmessig å utarbeide en ordning for obligatorisk opplæring og kompetansekrav for førere av følgebil.

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2023/09T:

Møteulykken mellom spesialtransport, vogntog og lastebil på E6 i Sel 20. april 2022 oppsto som følge av at veibanen ikke var tilstrekkelig bred til at kjøretøyene kunne møtes på det aktuelle stedet. Spesialtransport med følgebil innebærer søknad og godkjenning, sikkerhetsforberedelser og samhandlingsrutiner, i tillegg til at det krever utvidet bruk av tilgjengelig vei sammenlignet med vanlig tungtransport. SHK mener at dette gir grunnlag for obligatorisk opplæring, godkjenningsordning og/eller økte kompetansekrav, for førere av både følgebiler og spesialtransporter.

Statens havarikommisjon tilrår Statens vegvesen, i samråd med bransjen av spesialtransportører, å utrede om det er mulig og hensiktsmessig å utarbeide en ordning for obligatorisk opplæring og kompetansekrav for førere av spesialtransport.

Powered by Labrador CMS