Rasteplass ved E6 i Skibotn.

Planlegger ladestasjoner langs riksvei for nyttekjøretøy

Ladestasjoner på døgnhvileplasser og på rasteplasser.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Regjeringen har som mål at alle nye personbiler, varebiler og bybusser som selges i Norge skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. I tillegg skal 50 prosent av nye tungbiler og 75 prosent av nye busser ha null utslipp innen 2030.

- Tilgjengelig ladeinfrastruktur vil være en kritisk faktor for å nå dette målet. Vi har nå startet arbeidet med å se på hvordan vi målrettet kan legge til rette for ladestasjoner langs riksveinettet og gi brukerne av veinettet god forutsigbarhet, sier divisjonsdirektør Per Morten Lund, i Statens vegvesen, Transport og samfunn.

I desember 2020 ble det fastsatt en strategi for framtidig rasteplass-struktur, der det åpnes for å etablere ladestasjoner på hovedrasteplasser og for tunge kjøretøy på døgnhvileplasser.

Rask teknologisk utvikling krever mer kunnskap

- Den raske teknologiske utviklingen bidrar til at usikkerheten om fremtidens transportmidler og energibærere øker med tidshorisonten. I veisektoren gjelder dette spesielt tyngre kjøretøy. Derfor har vi engasjert Multiconsult i arbeidet med å skaffe oversikt og kunnskapsgrunnlag. Vi ser nå på ulike løsningsforslag rundt disse temaene, sier Per Morten Lund.

Etaten får mange spørsmål om etablering av ladeinfrastruktur både som planmyndighet, trafikkmyndighet, grunneier, veiforvalter og sektormyndighet. Statens vegvesen har en rasteplasstrategi og en nasjonal plan for døgnhvileplasser. Begge disse skal nå utvikles med mulighet for lading.

- Vi legger vekt på å kombinere offentlige virkemidler med markedsbaserte løsninger. For å oppnå en god samfunnsøkonomisk gjennomføring, er det behov for å se på forventet teknologiutvikling og behov for strøm for ulike transportformål og kjøretøygrupper samlet, både fritids- og yrkestransport.

Samarbeid med andre gir gevinst

- En viktig kilde til kunnskap er dialog med andre. Vi må se veinettet i sammenheng, og vi har blant annet dialog med Nye Veier, som har utredet problemstillinger og etablert ladestasjoner langs sine veistrekninger, sier Lund.

Powered by Labrador CMS