Vegvesenet har fått 60 innspill til planarbeidet på Eksportveien fra Digernesskiftet til Ørskogfjellet. Det mener prosjektsjef Harald Inge Johnsen (t.v.) er veldig bra.

Stor interesse for Eksportvei-planer fra Breivika til Ørskogfjellet

Innspillene til planleggingen av ny E39/E136 fra Breivika til Ørskogfjellet strømmer inn til Statens vegvesen.

– Vi har fått 60 innspill fra ulike interesseorganisasjoner, private og fra det offentlige til planarbeidet. Det er bra. Stort engasjement gjør planene for vår del av Eksportveien i Møre og Romsdal bedre, sier prosjektsjef Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen E39/E136 Ålesund-Molde.

For Breivika-Digernesskiftet er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid. Frist for å gi uttalelse var 10. mars. Uttalelsene vil sammen med kunnskapsgrunnlaget som foreligger danne grunnlag for utarbeidelse av forslag til planprogram for planarbeidet på strekningen.

På strekningen Digernesskiftet – Ørskogfjellet er det gjennomført mest planlegging hittil. Planprogrammet skal legge føringer for det videre arbeidet med kommunedelplanen. Forslag til planprogram og silingsrapport over 29 ulike veilinjer har vært utlagt til offentlig ettersyn, med frist for uttalelse 15. februar.

Brusdalsvatnet og tunnel

På strekningen E39/E136 Breivika-Digernesskiftet handler høringsuttalelsene først og fremst om hensyn til Brusdalsvatnet, klima og miljø. Offentlige etater har gitt uttalelser ut fra sine ansvarsområder. Statsforvalteren og NVE viser særlig til samfunnssikkerhet, miljø og klima i planleggingen fremover, mens Mattilsynet og kommunen mest viser til behov for framtidig trygg drikkevannsforsyning.

Flere interesseorganisasjoner mener at konseptvalgutredninga fra 2011 er utdatert, og at vegvesenet må se på andre traseer for en framtidig eksportvei i området. Naturvernforbundet mener på sin side at samfunnet ikke har behov for ny vei, og at det i framtida vil være mindre behov for transport.

Av hensyn til framtidig trygg drikkevannsforsyning ønsker flere at ny vei legges i tunnel gjennom Brusdalen eller i ny veitrasé utenfor nedslagsfeltet til drikkevannskilden.

Bekymret for Solnørdalen

Vern om Solnørelva og Solnørdalen er det som engasjerer mest både fra offentlig etater og private personer, lag og foreninger i arbeidet på strekningen Digernesskiftet – Ørskogfjellet. De private merknadene handler i hovedsak om verneverdiene i Solnørdalen og Håem/Tysse.

Flere argumenterer for at veien må legges i tunnel gjennom Liafjellet eller at alternativ L1/K1+L2 blir valgt. Forslaget som omtales som L1/K1+L2 starter i Brusdalen, går nord for Skodje og direkte opp til Ørskogfjellet.

Et par nye alternativer med tunnel gjennom Liafjellet er foreslått. Helt nytt er et alternativ med lav bru over Solnørvika litt lenger inn i fjorden enn H1-forslaget. Et forslag går også ut på å fylle overskuddsmasser fra tunneler sørover fra dagens kaianlegg i Håem og videre mot foreslått ny bru H1. Området kan brukes til næringsutvikling.

De offentlige aktørene følger opp sine områder. Norges vassdrag og energidirektorat (NVE), fylkeskommunen og statsforvalteren er blant annet opptatt av vassdrag og spesielt Solnørvassdraget. Fylkeskommunen er også opptatt av kollektivtrafikken.

Kystverket påpeker at sjøtrafikken ikke er omtalt i silingen eller i planprogrammet og Direktoratet for mineralforvaltning etterlyser at fagområdet naturressurser også omfatter mineralressurser. Begge disse er forhold som vil bli rettet opp før planprogrammet sendes til Ålesund kommune for fastsettelse.

Videre arbeid

Forslag til reguleringsplaner som utarbeides skal i nødvendig grad se de ulike interessene i samfunnet i sammenheng.

– Sammen med Ålesund kommune vil vi nå vurdere innspillene i sakene. Vi skal få til en god prosess med å planlegge nye framtidige veiløsninger i området. Det vil bli en interessant og krevende øvelse for mange parter, sier Johnsen.

Powered by Labrador CMS