Illustrasjonsbilde fra det nå ferdigbygde «Flyplasskrysset» der det ble bygget nordvendte ramper av og på E6 i tilknytning til E16 mot Gardermoen.
Illustrasjonsbilde fra det nå ferdigbygde «Flyplasskrysset» der det ble bygget nordvendte ramper av og på E6 i tilknytning til E16 mot Gardermoen.

Dette betyr statsbudsjettet for veianlegg

Regjeringens forslag til statsbudsjett gir 30,6 milliarder kroner til Statens vegvesens ansvarsområder. Det er en økning på 357 millioner kroner, eller en drøy prosent over 2017-budsjettet.

Publisert Sist oppdatert

Til veiformål, inkludert porteføljen til Nye Veier AS, er det foreslått 35,9 milliarder kroner i 2018. Dette gir en samlet økning på 2,6 milliarder, eller nesten åtte prosent. I tillegg kommer bompenger på 7,7 milliarder.

- Dette er et solid riksveibudsjett. Vi holder trykket på pågående veianlegg og arbeidet med å sikre tunnelene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegvesenet skal også forsterke arbeidet med å kontrollere tungbiltrafikken, legger han til.

Budsjettet legger opp til riksvei-investeringer på drøyt 14 milliarder kroner, mens driften og vedlikehold av riksveiene skal koste ca. 7 milliarder. 

Store prosjekter

Budsjettrammen gir anleggsstart på E6 Kapskarmo – Brattåsen – Lien i Nordland. I tillegg blir det anleggsstart på skredsikringsprosjektene riksvei 13 Vik - Vangsnes i Sogn og Fjordane og E69 Skarvbergtunnelen i Finnmark.

Under forutsetning om tilslutning til delvis bompengefinansiering blir det også oppstart på forberedende arbeider og mulig anleggsstart på E16 Eggemoen – Olum i Oppland/Buskerud i 2018.

Budsjettet har midler til prosjektering og grunnerverv for E18 Lysaker – Strand – Ramstadsletta i Akershus, samt forberedende arbeider på OPS-prosjektet riksvei 555 Sotrasambandet i Hordaland. Det blir også byggestart for OPS-prosjektet riksvei 3/riksvei25 Løten – Elverum i Hedmark.

Mye tunnelvedlikehold

Budsjettforslaget gir tre milliarder kroner til vedlikehold av riksveiene, som er en reduksjon på ca. 50 millioner fra 2017.

Samlet sett vil etterslep i vedlikehold på riksveinettet bli redusert. Forfall i tunneler stanses, mens andelen riksvei med tilfredsstillende veidekke forventes å ligge på omtrent samme nivå som i 2017.

- En så stor prioritering av tunnelene, vil dessverre bety at forfallet vil øke noe på bruer, kaier, drenering og vegutstyr, sier vegdirektøren.

Det skal brukes 2,3 milliarder til fornyingstiltak som i hovedsak går til arbeider med å sørge for at tunnelene oppfyller kravene i tunnelsikkerhets- og elektroforskriften.

Budsjettet legger opp til å bruke 638 millioner til skredsikring på riksveier, mens 759 millioner skal gis som tilskudd til skredsikring på fylkesveinettet.

Trafikksikkerhet

Trafikant- og kjøretøyområdet får 2,4 milliarder kroner. Vegvesenets omfattende kontrollinnsats ute på veiene videreføres. I tillegg blir etatens tilsynsområde utvidet, og arbeidet mot kriminalitet på veiområdet fortsetter.

Det er foreslått 505 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. Fortsatt bygges midtrekkverk for å hindre møteulykker, utforkjøringer og påkjørsel av gående og syklende.

Intelligente transportsystemer

Vegvesenet skal arbeide videre med rammevilkårene for intelligente transportsystemer. Det skal legges til rette for at Norge skal ligge i front i bruk av intelligente transportsystemer, der vegteknologi og selvkjørende kjøretøyer inngår.

Statens vegvesen skal være pådriver for bymiljø- og byvekstavtaler, der det stilles 780 millioner til rådighet. Dette brukes til kollektivfelt, holdeplasser og gang- og sykkelveger.

STILLING LEDIG: