Franzefoss er med i en arbeidsgruppe som jobber med å lage en ny norsk standard som tar for seg materialer over 90 millimeter.
Franzefoss er med i en arbeidsgruppe som jobber med å lage en ny norsk standard som tar for seg materialer over 90 millimeter.

Ny standard for grove steinmaterialer

Franzefoss opplyser i en melding at ønsker å ivareta pukkprodusentenes syn og sørge for at den nye standarden blir praktisk gjennomførbar.

Publisert Sist oppdatert

Pukkprodusenter må deklarere sine produkter i henhold til retningslinjer satt av Statens Vegvesen og Norges Vassdrags- og energidirektorat, i tillegg til felles europeiske standarder. Standardene inneholder krav om blant annet korngradering, kornform og mekaniske egenskaper, men ingen av standardene dekker masser hvor største steinstørrelse er over 90 millimeter. Det mener kvalitetssjef i Franzefoss, Knut Li, er en utfordring.

- I veibygging og anleggsarbeid brukes ofte grovere materialer, og da faller standardene utenfor. Det betyr at det er store deler av materialet det ikke finnes standardiserte metoder å dokumentere på. Det har gjort at det har vært en del synsing på hvilke materialer som er gode nok og ikke, og ulike tolkninger på hvilke krav som gjelder, sier han i en pressemelding.

Ønsker en tydeligere standard

For å få klarere definert hva pukkprodusentene skal kontrollere og dokumentere, er Franzefoss på vegne av Bergteknisk komite i Norsk Bergindustri med i en arbeidsgruppe som jobber med å lage en ny norsk standard som tar for seg materialer over 90 millimeter.

- Formålet med en slik standard er å gi en felles og omforent måte å beskrive grove steinmaterialer på. Den nye standarden skal angi et system for beskrivelse, klassifisering og dokumentasjon av de groveste materialene, og vil være til hjelp for både bestillere og leverandører, sier Li.

Vil gjøre den praktisk gjennomførbar

Grunnen til at Franzefoss ville være med i en slik gruppe, er for å være med på «å ivareta produsentens syn på hvordan en slik standard bør være og sørge for at den blir praktisk gjennomførbar».

- Om vi skal teste de grovere materialene på lik linje som de finere materialene, krever det store prøvemengder. Det blir uhåndterlig for laborantene og det kan gå utover helsen og arbeidshverdagen deres, sier Li.

Forventes ferdig i 2017

Mekaniske egenskaper på det groveste materialet kan dokumenteres med vanlige metodestandarder, men utfordringen er å finne en fornuftig måte å teste korngradering og største steinstørrelse på, mener Li.

- Å ta full sikteanalyse på alt er ikke aktuelt med tanke på helse, miljø og sikkerhet (HMS). En måte å teste de største massene på kan være å ta forenklet analyse på det grove materialet og full sikteanalyse på det minste. Vi har også sett på muligheter for bildeanalyse, noe som ville vært veldig HMS-vennlig, sier Li.

Den nye norske standarden får tittelen Grove steinmaterialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid, og forventes å bli ferdigstilt i desember 2017.