Inntaksområde for Nedre Otta er ved Eidefossen.
Inntaksområde for Nedre Otta er ved Eidefossen.

Tunnelarbeid i gang ved Nedre Otta

Tunnelen på 4650 meter med et tverrsnitt på 90 kvadratmeter skal forsyne Norge med energi tilsvarende 15.000 husstander.

Byggingen av Nedre Otta kraftverk er i dag Norges største vannkraftprosjekt, og prosjektet har mye å si også for lokalt næringsliv. Kraftverket skal være ferdig våren 2020 og ha en årlig produksjon på 315 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til over 15.000 husstander.

Byggingen av Nedre Otta kraftverk er et samarbeidsprosjekt mellom A/S Eidefoss, E-CO Energi og Eidsiva Energi.

– E-CO Energi har vært engasjert i vannkraftprosjekter i innlandet i 70 år. Gjennom deltagelsen i utbyggingen av Nedre Otta bekrefter vi vår langsiktige strategi med å utvikle ny vannkraft og vår posisjon som en viktig og langsiktig aktør i regionen, opplyser administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid i E-CO Energi.

Etter investeringsbeslutningen i august er det inngått kontrakter for ca. en milliard kroner. I oktober startet hovedentreprenøren Skanska arbeidet med avskoging og tilrigging i området der deponi og adkomst til kraftstasjonen er planlagt. Området ligger ved kommunegrensen mellom Sel og Vågå på oversiden av riksveg 15.

- Tunneldrivingen har nå startet i samme område, og gjennom vinteren er det i all hovedsak dette som vil pågå før arbeider ved dam Eidefoss begynner til våren. Der vil det bli noe tunneldriving, sprengning og betongarbeider, forklarer prosjektleder Pål Røssum i Eidsiva Vannkraft, som byggherre for utbyggingen.

- Eidsiva er svært tilfreds med at vi har fått de andre eiernes tillit til å forestå utbyggingen av Nedre Otta. Vi har betydelig erfaring med utbygging av vannkraftprosjekter, og store prosjekter som dette er med på å opprettholde og videreutvikle det kompetente vannkraftmiljøet vi har, mener konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva.

I Skanskas kontrakt ligger driving og sikring av ca. 12.000 meter tunnel med tverrsnitt fra 20 – 100 kvadratmeter og bygging av kraftstasjon og trafohall i fjell, samt betongarbeider rundt inntak, kraftstasjonsområde, utløp og portal.

Oppbygging av kraftstasjonen inne i fjellet skjer etter at adkomsttunnel, trafo- og kraftstasjonshall er sprengt ut. Hvis alt går som planlagt starter montasje av maskinsalkran i desember 2017 og bygningsmessige arbeider med tilhørende mekanisk montasje vil da pågå frem til mai 2019.

- Parallelt med dette skal en tunnel på 4650 meter med et tverrsnitt på 90 kvadratmeter sprenges opp til inntaket ved dam Eidefossen og 4350 meter ned til utløpet. All sprengstein lagres så i ett deponi ved adkomst til kraftanlegget, opplyser Røssum.

 - Prosjektet får store ringvirkninger lokalt, både på grunn av entreprenørkontrakter og handel i for eksempel lokale byggevareforretninger, kafeer og matbutikker i tillegg til overnattinger på hotell, sier adm. dir. Hans Kolden i A/S Eidefoss.