Ny lærebok i vegteknologi

Som en del av Statens vegvesens etatsprogram «Varige veger» har det de siste to årene vært jobbet med å få frem ei ny lærebok i veiteknologi - «Lærebok Vegteknologi».

Publisert Sist oppdatert

Denne boka er nå ferdig, og vil bli tatt i bruk ved flere høgskoler fra høsten 2016, hovedsakelig for bruk på bachelornivå.

Bakgrunn

Det er lenge siden det har foreligget en samlet fremstilling av veibyggingsfaget. I 1975 ga Vegdirektoratet ut pocketboka «Generell vegbygging» sammen med Universitetsforlaget, men denne var i hovedsak beregnet på internopplæringen i Statens vegvesen.

På 1980-tallet utga Universitetsforlaget flere emnehefter som dekket de viktigste veifagene for høgskolene, men disse er ikke blitt oppdatert og utspilte snart sin rolle. Undervisningen ved høgskolene har derfor siden blitt lidende under mangel på oppdaterte og gode lærebøker.

Man har for en stor del støttet seg på veinormalen fra Statens vegvesen (Håndbok N200 Vegbygging). Håndbok N200 er en både omfattende og innholdsrik publikasjon, men den er ikke skrevet på en måte som gjør den egnet som lærebok.

Statens vegvesens etatsprogram «Varige veger» (www.vegvesen.no/varigeveger) har hatt kompetanseoppbygging og kompetansespredning som en av bærebjelkene, ikke minst med tanke på rekruttering. Å få fram denne boka har vært en høyt prioritert oppgave i programmet.

Om boka

Arbeids-/redaksjonsgruppen som har stått for utarbeidelsen av boka har bestått av:

 • Joralf Aurstad, Statens vegvesen Vegdirektoratet (leder/redaktør)
 • Geir Berntsen, Statens vegvesen Region øst
 • Rolf Johansen, Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Øystein Myhre, Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Geir Refsdal, tidligere Statens vegvesen, nå eget firma

I tillegg har det på de ulike kapitlene vært bidrag fra en rekke fagspesialister, både innenfor og utenfor Statens vegvesen.

Læreboka er på drøye 400 sider og inneholder følgende emner/kapitler:

 • Vegteknologi – en innledning
 • Planlegging og styring av vegprosjekter
 • Underbygning
 • Vegens oppbygning
 • Materialegenskaper og materialkrav
 • Asfaltdekker
 • Andre vegoppbygninger
 • Tilstandsregistrering
 • Frostsikring
 • Drenering
 • Forsterkning av veger
 • Drift og vedlikehold

Last ned boka

Det har vært viktig å synliggjøre veiteknologien/veibyggingen i en totalsammenheng i forhold til veiplanlegging og i forhold til drift og vedlikehold.

Mange av temaene som tas opp finnes utdypet i veiledninger utgitt gjennom håndboksystemet til Statens vegvesen, men dette er første gang det foreligger en fremstilling av veiteknologien der hele fagfeltet presenteres i sammenheng.

Utgiverne håper og tror at boka vil bli et nyttig kunnskapsgrunnlag, og ikke bare ved høyskolene og internt i Statens vegvesen. De håper boka også vil få et nedslagsfelt i konsulent- og entreprenør­bransjen og i kommunene.

Boka er tilgjengelig ved nedlasting som Rapport nr. 626 i Statens vegvesens rapportserie.