Nå skal  «den som overtrer eller medvirker til å overtre» bestemmelsene om vekt ved transport av container og vekselflak bli gjort økonomisk ansvarlig for overlast på container og vekselflak.
Nå skal «den som overtrer eller medvirker til å overtre» bestemmelsene om vekt ved transport av container og vekselflak bli gjort økonomisk ansvarlig for overlast på container og vekselflak.

Nytt lovforslag gir avsender overlastansvar

Samtidig foreslår Vegdirektoratet at det skal innføres gebyr for brudd på dimensjonsbestemmelsene og at sanksjonene skal rettes mot den som har økonomisk interesse i lasten.

Publisert Sist oppdatert

EØS-komiteen vedtok 11. desember 2015  et nytt direktiv, 2015/719/EU, som legger til rette for et mer tidsriktig lovverk for transport i EØS-avtalen. Derfor har Vegdirektoratet nå sendt ut et forslag til endring av vegtrafikklovens paragraf 36 a på høring.

Når containere og vekselflak fraktes med overlast på en lastebil er det til nå gitt gebyr til bileier. Nå foreslår direktoratet at «eier» skal byttes ut med «den som overtrer eller medvirker til å overtre» bestemmelsene om vekt ved transport av container og vekselflak.

Gebyr for dimensjonsbrudd

Direktoratet mener også at overtredelser av dimensjonsbetemmelsene må kunne gebyrlegges på samme måte som gebyr for overlast - for veitransport generelt.

«Statens vegvesen har i dag ikke hjemmel til å ilegge gebyr ved overtredelse av dimensjonsbestemmelsene. Alternativet kontrollørene står overfor, er skriftlig pålegg om å bringe forholdet i orden der hvor overtredelsen er liten, og en anmeldelse ved større overskridelser eller dersom omlasting/avlasting ikke etterkommes», skriver Vegdirektoratet i høringsnotatet.

Direktoratet «vurderer at» overtredelser av dimensjonsbestemmelsene bør sanksjoneres administrativt fremfor strafferettslig på samme måte som overlast. Dette vil kunne sikre en mer effektiv håndheving av bestemmelsene, samt medføre en mer fornuftig disponering av ressursene, står det i notatet.

Gir transportøren ansvar

Vegdirektoratet foreslår at «transportør» inkluderes i gruppen som kan gjøres ansvarlig for gebyret.

I høringsnotatet står det:

«Tidligere var det mest naturlig at eieren ble ilagt gebyr for overtredelse fordi eieren hadde oversikt over sjåførene, oppdragene og vilkårene for dem. I dag er det mer vanlig med leasing av kjøretøy, og leasingselskapet vil ikke nødvendigvis ha en økonomisk interesse i å bryte bestemmelsene. I disse tilfellene er det heller transportvirksomheten som har økonomisk interesse i å bryte bestemmelesne ved at man kan transportere mer last, enten ved å overlaste kjøretøyet eller ved å ha for lange eller brede kjøretøy med plass til mer last»

Direktoratet foreslår at det skal sanksjoneres mot den som har økonomisk interesse i lasten: Der eier og transportør er forskjellige organisasjoner, bør det sanksjoneres mot transportøren.