Det blir fire bomstasjoner på ny E6 Frya-Sjoa, på lokalvegen (dagens E6) blir det to. Se blå markeringer i kartet.

Bomavgift Frya - Sjoa kan bli 246 kroner

Statens vegvesen setter prisen for å kjøre E6-strekningen Frya - Sjoa til 246 kroner for tunge kjøretøy. Se de forslagene til hvor mye hver enkelt bomstasjon skal koste å passere på strekningen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Forslag til bompengetakster på ny E6 Frya-Sjoa er sendt på høring til kommunene i Sør-Fron og Nord-Fron og til Oppland fylkeskommune.

Statens vegvesen foreslår i utgangspunktet at den samlede taksten i de fire bomstasjonene på ny E6 mellom Frya og Sjoa, settes til 123 kr for lette kjøretøy og 246 kr for tunge kjøretøy.

Bomtakstene ligger innenfor det spennet som er vedtatt i Stortingsproposisjon 51 S (2012-2013), og som kommunene og fylkeskommunen tidligere har sluttet seg til. Nedbetalingstiden blir 15 år, som er vanlig når det gjelder bompengeinnkreving.

Ingen rabatt for tunge kjøretøy

Det er forutsatt at det skal etableres fire bomstasjoner på ny E6, og to på gamle E6 (ved kommunegrensa mellom henholdsvis Sør-Fron/Nord-Fron og Nord-Fron/Sel). Taksten i bomstasjonene på gamle E6, som blir lokalvei, settes til 75 prosent av taksten i nærliggende bomstasjon på nye E6.

Vegvesenet foreslår at det innføres 20 prosent rabatt for lette kjøretøy som tegner brikkeabonnement med bompengeselskapet. For tunge kjøretøy gis det ingen rabatt. Dette gjelder både på ny E6 og lokalveien.

Med 15 års bompengeinnkreving vil takstene fordele seg slik i de ulike bomstasjonene: 

BomtaksterNy E6
Hundorp Nord
Ny E6
Vinstra Sør
Ny E6
Vinstra Nord
NyE6
Kvam Nord
SUM
Ny E6
Gml.E6
S/N-Fron grense
Gml. E6
N-Fron/Sel grense
Lett bil u/rabatt 41,00 27,00 37,00 18,00 123,00 20,00 14,00
Lett bil m/rabatt 32,80 21,60 29,60 14,40 98,40 16,00 11,20
Tung bil 82,00 54,00 74,00 36,00 246,00 40,00 28,00
Gj.snittstakst 39,10 25,50 35,30 17,50 117,30 19,10 13,10

Gratis etter 40 passeringer

Statens vegvesen anbefaler at det etableres et passeringstak på 40 betalte passeringer per måned for lette kjøretøy for å lette den økonomiske belastningen for lokale trafikanter som passerer bomstasjonene ofte.

For å få nytte av månedstaket kreves det bruk av elektronisk brikke. Etter passering nummer 40 i en bomstasjon, blir det gratis å passere denne frem til neste kalendermåned.

Siden prosjektet har relativt høye bomtakster, anbefaler Vegvesenet at det vurderes å forlenge innkrevingsperioden fra 15 til 20 år for å redusere den økonomiske belastningen. Et forslag om innkrevingstid på 20 år vil imidlertid kreve ny behandling i Stortinget, samt et forslag til nye garantivedtak for lånefinansieringen, som gjøres av fylkeskommunen.

Med 20 års bompengeinnkreving vil takstene fordele seg slik i de ulike bomstasjonene:

BomtaksterNy E6
Hundorp Nord
Ny E6
Vinstra Sør
Ny E6
Vinstra Nord
NyE6
Kvam Nord
SUM
Ny E6
Gml.E6
S/N-Fron grense
Gml. E6
N-Fron/Sel grense
Lett bil u/rabatt 33,00 22,00 30,00 15,00 100,0016,0011,00 
Lett bil m/rabatt26,40 17,60 24,00 12,0080,00 12,808,80
Tung bil 66,00 44,00 60,00 30,00 200,00 32,00 22,00
Gj.snittstakst33,00 22,00 30,00 15,00100,00 16,00 11,00

Vedtak i Vegdirektoratet

Etter at kommunene og fylkeskommunen har behandlet forslaget til bompengetakster, blir saken sendt over til Vegdirektoratet som fatter endelig vedtak.

Vedtar Vegdirektoratet forlenget nedbetalingstid, må saken legges fram for Stortinget. Inntil et stortingsvedtak om 20 års innkreving foreligger, vil et takstvedtak med 15 års innkreving gjelde. Takstvedtak med 15 års innkreving skal være klart seinest to måneder før vegåpning.

Prosjektet gjennomføres innenfor godkjent kostnadsramme og avtalt tid. Bompengeinnkrevingen på ny E6 Frya-Sjoa og på lokalveien starter når nyveien åpner i midten av desember i år.

Powered by Labrador CMS