Illustrasjonsbilde fra fylkesvei 120.
Illustrasjonsbilde fra fylkesvei 120.

Veistandarden skal bli bedre i 2016

Samferdselsdepartementet inviterte til pressekonferanse torsdag 17. mars kl. 12 for å presentere hvor og når det det blir vedlikeholdsarbeider på vei, jernbane og kyst i 2016.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har i dag et stort vedlikeholdsetterslep. Regjeringen har derfor styrket satsingen på vedlikehold og fornyelse av transportinfrastrukturen de siste årene. Tiltakene som transportetatene skal utføre i år, er viktige for å gjøre etterslepet på vei, bane og i hamner og farleier mindre. Å heve standarden på dagens infrastruktur er viktig for å bedre både fremkommelighet og transportsikkerhet, sier Solvik-Olsen.

Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen presenterte 17. mars nøkkeltall på vedlikeholds- og fornyelsestiltak i 2016 innenfor transportsektoren.

Over statsbudsjettet for 2016 er det til samman bevilget ca. 9,4 milliarder kroner som skal brukes til vedlikehold og fornyelse på budsjettene til de tre transportetatene. Det har vært en «vesentlig økning» de senere år.

Nivået for 2016 er, ifølge dagens regjering, 78 prosent høyere enn bevilgningen som den forrige regjeringen foreslo for 2014.

- For flere av tiltakene er det bare å sette i gang. I tillegg til at infrastrukturen blir bedre, bidrar tiltakene til økt aktivitet, sier samferdselsministeren.

Kystverket skal blant annet prioritere utbedring etter stormskader, gjennomføring av egne vedlikeholdsprosjekt for fyrstasjoner og fjerning av eierløse blåskjellanlegg.

Jernbaneverket skal gjennomføre tiltak på hele banenettet. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen er blant de prioriterte strekningene. Arbeidene skal blant annet bidra til å redusere konsekvensene av ras og flom, slik at driftsstabiliteten på jernbanenettet blir bedre.

I regi av Statens vegvesen er det lagt opp til å nyasfaltere 1250-1300 km riksvei i år, en videreføring av nivået for 2015. Vedlikehold og fornyelse av tunneler blir prioritert i 2016.   

Å regne ut etterslep er ingen eksakt vitenskap, men tildelingene til vedlikehold og fornyelse for 2016 gjør at etterslepet enten blir mindre eller uendret sammenlignet med i 2015, opplyses det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Forfallet på kystinfrastrukturen er anslått til å være på ca. 1,54 milliarder kroner ved utgangen av 2016, 149 millioner kroner mindre enn i 2015. For jernbanen er etterslepet anslått til å være på ca. 17,2 milliarder kroner ved utgangen av 2016, 500 millioner kroner mindre enn året før. 

Etterslepet på riksveinettet ved utgangen av 2016 finnes det ikke et godt anslag for, men Statens vegvesen har regnet ut at vedlikeholds- og fornyelsestiltakene i 2016 vil redusere forfallet med 1,3 milliarder kroner. I arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 anslo Statens vegvesen at vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet var på mellom 30 og 45 milliarder 2012-kroner. 

- Å innhente etterslepet er et omfattende arbeid som kommer til å ta tid. Vedlikehold er ikke blitt prioritert høyt nok av tidlegere regjeringer og storting. Det kan vere stas å klippe snorer når nye prosjekt står klare til bruk, men jeg er mer opptatt av at infrastrukturen vi bruker hver dag skal være i god stand. Jeg ønsker derfor å fortsette med prioritering av vedlikehold og fornyelse, sier samferdselsministeren.

Les pressemelding fra Statens vegvesen.

Les pressemelding fra Jernbaneverket.

Les pressemelding fra Kystverket.

Powered by Labrador CMS