Det blir mer av dette i fremtiden. Bildet er av møtefri E6 nord for Lillehammer.
Det blir mer av dette i fremtiden. Bildet er av møtefri E6 nord for Lillehammer.

Satser på flere møtefrie veier

Statens vegvesen vil de neste åra bruke ressurser på å fullføre en rekke store utbyggingsprosjekter i Region øst.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig satses det på nye sykkelekspressveier, og på å fjerne vedlikeholdsetterslepet på riksveiene. Det går frem av plangrunnlaget til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 som ble lagt frem mandag 29. februar.

- De siste ti årene har vi satt i gang en rekke store veiutbygginger i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. De fleste er ferdige og tatt i bruk. Det plangrunnlaget som er lagt fram i dag legger vekt på å få fullført viktige strekninger som gjenstår, sier regionvegsjef Per Morten Lund i en pressemelding.

Flere møtefrie veier

Statens vegvesen har fått økte midler til drift og vedlikehold de siste årene. Dette har bidratt til at forfallet i infrastrukturen har stanset.

I plangrunnlaget anbefales det å fjerne etterslepet i vedlikehold på veiene i løpet av den neste NTP-perioden.

- God standard med optimal drift og vedlikehold er effektivt og sikkert, både for privatbilister og næringstransport. Godt vedlikehold gjør også veiene mer robuste for klimaendringer, sier regionvegsjefen.

I løpet av NTP-perioden 2018-2029 er målet at antall drepte og hardt skadde i veitrafikken kommer ned til under 350 i året. I 2015 var

det over 800 drepte og hardt skadde.

- Vi vil derfor satse på flere møtefrie veier, forsterket midtoppmerking, og tiltak for å forhindre utforkjøringsulykker og påkjørsler av fotgjengere og syklister, sier regionvegsjef Lund.

Kollektivtransport og sykkelvei

Det er Statens tre transportetater; Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket, og Avinor som står bak det plangrunnlaget til Nasjonal transportplan som er lagt frem. Plangrunnlaget presenterer løsninger som sikrer både mobilitet og klimahensyn. Satsing på null- og lavutslippskjøretøyer, og flere nye sykkelekspressveger er blant tiltakene som foreslås.

- Det er nødvendig for å møte framtidens utfordringer, der flere må velge kollektivtransport, sykkel og

gange, og færre kan kjøre bil i byene, sier Lund.

De tre sykkelekspressveiene som er prioritert i Region øst er Bryn - Lillestrøm, Akershus grense – Økern (langs Østre Aker veg) og Grålum - Kalnes i Sarpsborg.