Voldsomme overskridelser i Vegvesenet

Statens vegvesen får slakt av Riksrevisjonen for manglende kontroll og pengebruk. Ved ett tilfelle var overskridelsen på over 500 prosent.

Publisert Sist oppdatert

 I Riksrevisjonens gjennomgang av statlige etater får States vegvesen hard medfart. Gjennomgangen finner mangler ved både kostnadsoverskridelser, kontroll og strategisk arbeid.

En gjennomgang av 80 ulike veikontrakter fra hele landet, viser en gjennomsnittlig kostnadsoverskridelse på 21 prosent.

750 millioner over

Mens kontraktene slo fast at Vegvesenet skulle betale 3,65 milliarder kroner, har den endelige regningen blitt på over 4,4 milliarder kroner.

- For 38 av de 59 prosjektene der antatt prosjektkostnad var omhandlet i styringsdokumentene, viste revisjonen at 20 prosjekter hadde en overskridelse på mer enn 10 prosent, mens 10 prosjekter hadde en overskridelse på over 25 prosent. Overskridelsene varierer fra noe over 25 prosent til mer enn 500 prosent, skriver riksrevisjonen.

- Av 80 kontrollerte kontrakter hadde 48 en kostnadsoverskridelse på minimum 10 prosent, mens 22 hadde overskridelser på mer enn 30 prosent. Total opprinnelig kontraktsverdi var 3647,8 mill. kroner. Dette beløpet har ved kontraktenes utløp steget til 4421,8 mill. kroner, som tilsvarer en økning på 21,2 prosent, skriver Riksrevisjonen i sin rapport, ifølge NA24.

- Store kostnadsoverskridelser viser at forutsetningene som ble lagt til grunn for prosjektene var urealistiske. Det er dermed også mulig at prosjekteier ville ha prioritert annerledes dersom virkelig kostnad for prosjektene var kjent på beslutningstidspunktet, står det videre i rapporten.

Svak sikkerhet

Vegvesenet får også kritikk for svakheter ved sikkerheten.

- Riksrevisjonen ser alvorlig på at det er vesentlige svakheter ved gjennomføringen av risiko­ og sårbarhetsanalyser (ROS­analyser), samordnede beredskapsplaner og beredskapsøvelser ved forvaltning av veinettet. Dette er definert som grunnleggende tiltak i strategien for samfunnssikkerhet og beredskap, og er viktige elementer for å sikre en god beredskapstilnærming for veinettet. Videre finner Riksrevisjonen det kritikkverdig at Samferdselsdepartementet ikke har fulgt opp at Statens vegvesen har gjennomført tiltak i samsvar med departementets strategi for dette området, skriver Riksvrevisjonen i sin rapport.

- Revisjonen viser at det for 90 prosent av reviderte kontrakter som gjelder drift og vedlikehold av veinettet, ikke er gjennomført en fullstendig ROS­analyse.

Riksrevisjonen anbefaler at Samferdselsdepartementet vurderer følgende tiltak:

• iverksette tettere oppfølging av hvordan strategien for samfunnssikkerhet og beredskap i samferdselssektoren blir gjennomført i forbindelse med forvaltningen av veinettet

• påse at Statens vegvesen forbedrer sin prosjektstyring, med vekt på planlegging, dokumentasjon og kostnadskontroll

Her kan du lese hele rapporten.