KS2-konsulenter og folk fra prosjektet ute på befaring.
KS2-konsulenter og folk fra prosjektet ute på befaring.

Kontrollerer Statens vegvesen

Vet Statens vegvesen hva en utbygging av E134 gjennom Kongsberg vil koste, er riktig fremdriftsplan og kontraktsstrategi lagt til grunn?

Publisert Sist oppdatert

Finansdepartementet har gitt konsulentfirmaet Terramar, sammen med Oslo Economics og Sweco oppdraget med å lede kvalitetssikringsarbeidet (KS2) på ny E134 Damåsen-Saggrenda.

Fredag 23. mai hadde prosjektet oppstartsmøte og befaring med representanter for de eksterne konsulentene, og dermed er arbeidet med den eksterne kvalitetssikringen (KS2) i gang. Det er mange dokumenter som skal gjennomgås og analyseres, og prosjektleder Tom Hedalen hadde en grundig gjennomgang av alt prosjektet mener konsulentene bør kjenne til.

Ekstern kvalitetssikring

Oppdrag om KS2 er fra Finansdepartementet, og er en kvalitetssikring som skal gi oppdragsgiver, Samferdselsdepartementet, en uavhengig og grundig analyse av det bompengefinansierte prosjektet før det legges fram for Stortinget for vedtak.

I dette inngår blant annet å se om kostnadsrammen, fremdriftsplanen og trafikkanalysene for prosjektet er tilstrekkelige. En vurdering av risikoen knyttet til kostnadene, fremdrift og ytelse, vil være sentrale deler av dette grunnlaget. I tillegg vil analysen også kartlegge de styringsmessige utfordringene i de gjenstående faser av prosjektet. KS2 deles inn i tre faser:
- Plan og forutsetninger, som går ut på å gjennomføre oppstartsmøte og avklare gjennomføringen av oppdraget. Avrop for oppdraget og å vurdere grunnleggende forutsetninger hører også med til denne første fasen.
- En kvalitativ og kvantitativ analyse.
- Presentasjon av resultatet og utarbeidelse av rapport.

Entreprisen

Funnene skal presenteres for Finansdepartementet i august/september og deretter legges det frem i en rapport. Om alt går som det skal, og at Vegvesenet har gjort det forarbeidet som skal til, kan prosjektleder Tom Hedalen lyse ut den første entreprisen på prosjektet til høsten, og utbyggingen av ny E134 gjennom Kongsberg kan starte våren 2015.