Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

- Budsjettforslaget gir mer asfalt og bedre tunneler

Med økte midler til drift og vedlikehold slår vegdirektør Terje Moe Gustavsen fast at forfallet på veitunneler og veidekke vil bli stoppet.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen Solberg legger i sitt tilleggsforslag til statsbudsjettet ytterligere 1,4 milliarder kroner i potten til riksveiformål.

- Vi er naturligvis glade for økningen. Forsterket innsats på drift og vedlikehold er viktig. Dette vil bidra til at forfallet på veinettet vil bli stoppet der det settes inn ekstra midler - tunneler og veidekke. Økte planleggingsmidler vil sette oss i bedre stand til å håndtere den økte aktiviteten som regjeringen legger opp til, og som ligger i Nasjonal transportplan for de kommende ti årene, sier vegdirektøren.

Gustavsen registrerer at regjeringen varsler forberedende arbeider med etablering av et utbyggingsselskap for vei, som skal utføre veibygging mer effektivt enn i dag:

- Jeg er positiv til dette og ser flere måter det kan bidra til å nå regjeringens mål. Vi ønsker å delta konstruktivt inn i det videre arbeidet med konkretisering og utredning av selskapet.

Nye penger

Regjeringen Solberg legger ytterligere 1,4 milliarder kroner inn i sitt forslag til statsbudsjett i forhold til budsjettforslaget forrige regjering la frem i oktober.

Drift og vedlikehold av riksveinettet foreslås økt med 400 mill. kroner. 100 mill. skal benyttes til dekkelegging, mens 300 mill. skal brukes til vedlikehold i tunneler.

Forslaget innebærer en økning av riksvei-investeringene med 946 mill. kroner. 500 mill. til fornying skal i stor grad bli brukt til oppgradering av tunneler og det mest kritiske forfallet for øvrig. 141 mill. settes av til planlegging, mens 220 mill. skal forsterke innsatsen i programområdene som trafikksikkerhetstiltak, tiltak for gående og syklende, miljøtiltak, kollektivtrafikktiltak og universell utforming.

Bompengefri strekning

Regjeringen øker bevilgningen med 50 mill. kroner på prosjektet E16 Varpe bru - Smedalsosen på Filefjell. I tillegg er det satt av 35 mill. kroner til forberedende arbeid på E134 Seljord - Åmot i Telemark. Regjeringen vil gjennomføre denne utbyggingen med statlige midler og vil dermed gjøre strekningen bompengefri.

Regjeringen forslår å etablere et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner som blant annet skal gå til utbygging av vei- og kollektivnettet. I kommende budsjett ønsker man å sette av 20 milliarder til oppbyggingen av fondet.

Budsjettsforslaget legger opp til at rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene videreføres med en låneramme på to milliarder pr. år - og øker denne potten med ca. 60 mill. kroner.

På Kommunal- og regionaldepartementets budsjett vil regjeringen Solberg øke rammetilskuddet til fylkene med 280 mill. kroner til å ruste opp fylkesveinettet.