Prosjektleder Gunn Brungot og hovedbyggeleder Grethe Bodholt i Statens vegvesen står her foran området som vil bli totalt forandret tre år frem i tid. Bruene i bakgrunnen skal rives og et nytt veisystem med blant annet rundkjøringer og en ny firefelts bru skal bygges.
Prosjektleder Gunn Brungot og hovedbyggeleder Grethe Bodholt i Statens vegvesen står her foran området som vil bli totalt forandret tre år frem i tid. Bruene i bakgrunnen skal rives og et nytt veisystem med blant annet rundkjøringer og en ny firefelts bru skal bygges.

Lyser ut stor kontrakt

Statens vegvesen utlyser ny stor kontrakt i Larvik.

Publisert Sist oppdatert

Som siste del av E18-prosjektet Bommestad-Sky, er det nå lokalveiene i tilknytning til E18 på Farriseidet som skal bygges.

I kontrakten inngår riving av eksisterende E18-bruer og dagens lokalveibruer over Farriselva. De to lokalveibruene skal erstattes av en ny firefelts bru for trafikken til og fra Larvik, og en mindre bru for ny tilkomstvei mot Farriskilen. Det skal i tillegg etableres et kollektivknutepunkt på Farriseidet, og tilrettelegging av terreng for ny bensinstasjon/servicesenter i tilknytning til dette.

Under den nye Farrisbrua skal det graves ut for vannspeil og fylles ut for to odder, samt anlegges ny atkomstvei til Farriskilen.

Mange utfordringer

Dagens E18-bru, som skal sprenges ned, går både over Vestfoldbanen, over en fylkesveibru, og over Farriselva med blant annet turbinrør og varierende vannføring. Det blir derfor omfattende sikringstiltak i denne rive- og ryddefasen.

Illustrasjonen viser den nye situasjonen på Farriseidet i 2021. Vi ser av- og påkjøringene til/fra Larvik, nordover og sydover. Trafikken nordfra kjører av til Larvik rett før Farrisbrua, til høyre i bildet. Nordover er påkjøringen omtrent på samme sted som i dag. Trafikken sydover/sydfra skal bruke gammel E18 til/fra Sky-krysset, som på- og avkjøring. Veien skal legges over portalen inn mot Martineåstunnelen. Midt i bildet ses den nye firefelts brua, med rundkjøringer på hver side. Nærmere Farrisbrua bygges en mindre bru for tilkomstveien til Bøkeskogen og Farriskilen. Bredden ved området under Farrisbrua skal bearbeides med vannspeil og nye odder.
Illustrasjonen viser den nye situasjonen på Farriseidet i 2021. Vi ser av- og påkjøringene til/fra Larvik, nordover og sydover. Trafikken nordfra kjører av til Larvik rett før Farrisbrua, til høyre i bildet. Nordover er påkjøringen omtrent på samme sted som i dag. Trafikken sydover/sydfra skal bruke gammel E18 til/fra Sky-krysset, som på- og avkjøring. Veien skal legges over portalen inn mot Martineåstunnelen. Midt i bildet ses den nye firefelts brua, med rundkjøringer på hver side. Nærmere Farrisbrua bygges en mindre bru for tilkomstveien til Bøkeskogen og Farriskilen. Bredden ved området under Farrisbrua skal bearbeides med vannspeil og nye odder.

Kontrakten omfatter også flytting av en hovedvannledning, og fem nye fundamenter for endring av høyspent-traseen mellom Bergeløkka og Veldre.

Gammel E18 skal i anleggsperioden brukes til massetransport til og fra deponiene i Vestmarka. Dermed må riving av E18-viadukten nedenfor Bøkeskogen, arrondering av terrenget og planting av flere tusen nye bøketrær, skje i siste del av anleggsperioden.

Begrenset fremkommelighet

I hele anleggsperioden skal trafikken både på vei og jernbane passere gjennom området på Farriseidet. Det betyr at man til enhver tid må ha en bru tilgjengelig over Hammerdalen og Farriselva.

Her vil det bli mange trafikkomlegginger og begrenset fremkommelighet, spesielt for myke trafikanter. Hensynet til trafikkavviklingen gjør at byggeperioden må ta noe lengre tid enn om man hadde bygget i et område uten gjennomgangstrafikk.

Tilbudsfrist

Med de utfordringer man står overfor, blant annet med trafikkavviklingen, er byggeperioden beregnet til ca. tre år.

Entreprenørenes frist for kontraktstilbud er satt til 6. februar 2018, med byggestart i april. Hele anlegget er planlagt ferdig i mai 2021.

STILLING LEDIG: