Kontrakten omfatter å bygge 1000 meter gang- og sykkelvei parallelt med fylkesvei 152 Langhusveien fra Vevelstadveien og Smedsrudveien.

I tillegg skal flere avkjørsler og kryss utbedres. Ny gang- og sykkelvei skal bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. 

Det var seks tilbud på kontrakten. Østlandske Vei og Betong AS var tilbyderen med klart lavest pris, på 36.027.057,70 kroner.

Prosjektet har en forventet totalkostnad på 120 millioner 2018-kroner, inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden inkluderer blant annet en usikkerhet på  +/- 10 prosent, entreprenørkostnader (gang- og sykkelvei, bru-utvidelse, lokale støyskjermingstiltak), grunnerverv og byggherrekostnader. 

Det er ventet at anleggsarbeidene starter i månedsskifte mai/ juni 2018. Hoveddelen av arbeidene skal være ferdige i løpet av 2019, men det vil gjenstå noen mindre arbeider som utføres våren 2020.

Langhusveien er fylkesvei, men er finansiert med statlige midler samt bompenger fra Oslopakke 3. Prosjektet er en del av Bymiljøavtalen mellom Oslo og Akershus.