Regjeringen har konkludert med at den delen av «sams vegadministrasjon» som gjelder fylkesveiene, i helhet skal overføres til fylkeskommunene. Overføringen er en del av regionreformen, der flere statlige oppgaver blir overført til de nye fylkeskommunene.

Vil styrke fylkenes rolle

- En overføring av administreringen av fylkesveiene gir fylkene muligheter for å styrke deres rolle som samfunnsutvikler. Det vil gi klarere rapporteringslinjer og bedre samhandling mellom fag og politikk på regionalt folkevalgt nivå. Dette er også noe fylkene selv ønsker, sier Dale.

Overføringen gjelder oppgaver knyttet til utredning, planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesvei.

For løpende driftskontrakter vil det måtte etableres overgangsordninger. Oppgaver knyttet til sikkerhet og beredskap og ansvaret for Nasjonal veidatabank og veitrafikksentrelane skal videreføres som nasjonale oppgaver i Statens vegvesen.

De ansatte som overføres

Departementet legger til grunn at det vil være ansatte i Statens vegvesen som er direkte omfattet av reglene om virksomhetsoverdraging etter arbeidsmiljøloven. For de fleste av de ansatte vil ikke reglene om virksomhetsoverdraging gjelde. Overføring av de ansatte dette gjelder, skal søkes løst gjennom dialog og avtale mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene.

Avtalene skal ta utgangspunkt i behovene til fylkeskommunene og hensynet til de ansette. I avtaleforhandlingene vil det bli lagt til grunn at de ansette skal ha rettene som gjelder for virksomhetsoverdraging etter arbeidsmiljøloven.

Det vil ved offentlig høring av lovforslag bli foreslått at dette blir lovregulert. Departementet vil ta endelig stilling til behovet for lovregulering etter høringen. Fylkeskommunene skal få overført budsjettmidler for ansette som blir overført, og der staten ikke dekker kostnadene per i dag.

Regjeringen tar sikte på at overføringen skjer 1. januar 2020, eller senest 1. januar 2021. Tidspunktet vil bli endelig avklart når en tidsplan for arbeidet med avtale om overføring av ansette er klarlagt.