- Fartsgrensene respekteres ikke

En av hovedutfordringene med tiltaket er at trafikantene ikke overholder fartsgrensen:

- Hvis vi kan få flere til å respektere fartsgrensene vil vi også redusere luftforurensningen der folk bor, sier overingeniør Henrik Ness Mikkelsen i Statens vegvesen.

- Et viktig grep er å innføre miljøfartsgrense i de periodene når svevestøv er et utpreget problem. Dette betyr at vi nå vil vurdere et opphold i miljøfartsgrenseperioden midtvinters, og heller ha en noe lenger periode utover våren, da problemene med oppvirvling av svevestøv faktisk er størst. Vi håper at dette vil bidra til at flere forstår at den innføres for en grunn, sier han.

Og Mikkelsen poengterer:

- Det er viktig å påpeke at miljøfartsgrensen ikke er frivillig. Kjører man for fort på disse strekningen risikerer man samme reaksjon fra politiet som overalt ellers.

Det er kombinasjonen av tiltak som har effekt

Statens vegvesen jobber målrettet for å bedre luftkvaliteten i Oslo. I tillegg til miljøfartsgrensen gjennomfører Vegvesenet rengjøring av veinettet og støvdemping ved bruk av magnesiumklorid.

Oslo kommunes piggdekkavgift er et annet virkemiddel som brukes.

- Det er effekten av disse tiltakene til sammen som gir utslag, ikke tiltakene hver for seg, sier Mikkelsen.

- Men miljøfartsgrensen fungerer bare om vi får en faktisk fartsreduksjon. Bedre luft om vinteren gjør at flere med helseplager kan bevege seg utendørs om vinteren, og det bidrar til at Oslo-lufta blir bedre for alle, sier han.

For mer informasjon, se www.vegvesen.no/miljofartsgrense.

Tiltaket avsluttes når «den meteorologiske situasjonen tilsier det».