- Dette er et nybrottsarbeid som krever at vi jobber tett sammen for å få til et effektivt og godt samarbeid mellom alle aktørene som nå kommer på banen i forbindelse med bompengereformen, forteller Anne-Karin Sogn, som også er administrerende direktør i bompengeselskapet Fjellinjen (Oslo og Akershus).

Mange oppgaver må på plass

Aktørene består av bompengeselskaper, utstedere, ferjeselskaper, leverandører og Statens vegvesen.

Autopass Forum skal være en viktig arena for å sikre at bompengesektoren fungerer effektivt etter at reformen er gjennomført. En rekke oppgaver må på plass:

De viktigste som nå står for døren i Vegdirektoratet, er å legge til rette for hvordan bompengesektoren skal organiseres, driftes og videreutvikles. Det innebærer blant annet å skille ut utstedervirksomheten fra bompengeselskapene og åpne opp markedet for nye aktører, få de ulike operatørløsningene til å fungere godt sammen og overføre anskaffelse og eierskap av registreringssystemene i bomstasjonene fra Vegvesenet til de regionale bompengeselskapene.

60 er blitt til fem (nesten)

Over 60 selskaper er blitt til fem regionale selskaper som skal dekke mesteparten av bompengedriften i landet, bortsett fra et fåtall som fortsatt skal drifte alene.

- Vi skal overføre mange oppgaver fra Vegvesenet til bompengeselskapene, men myndighetsansvaret vil fortsatt bli liggende i Statens vegvesen. Det innebærer blant annet tilsyns- og kontrolloppgaver, opplyser Åge Jensen, avdelingsdirektør i Seksjon for brukerfinansiering i Vegdirektoratet og medlem av styringsgruppen.

Formålet med Autopass Forum er å etablere og drive et samarbeidsforum som skal bidra til å «sikre interoperabilitet og effektivitet i driften av bompenger mellom bompengeselskapene, Statens vegvesen, ferjeselskaper som innfører AutoPASS-betaling, utstedere og internasjonale samarbeidsorganer».

Organisering

Den nye styringsgruppen i Autopass Forum har det overordnede ansvaret, mens det skal etableres en ledergruppe som vil få ansvar for å gjennomføre de oppgavene som styringsgruppen beslutter.

I tillegg vil det bli vurdert å etablere undergrupper som skal få ansvar for blant annet teknisk interoperabilitet, utarbeide statistikk og rapportering, kontraktuell- og juridisk håndtering, kunde- og eksterne relasjoner og støttefunksjoner som inkluderer regnskaps-, dokumentasjons- og kommunikasjonshåndtering.

Første møte i styringsgruppen til Autopass Forum blir 14. januar 2019.