Peab Anlegg AS skal på oppdrag for Statens vegvesen:

Flyfoto med strekninger det skal bygges langs og Smestad skole markert. Strekningen er ca. 2,2 kilometer lang. På strekningene som ikke er markert langs fylkesvei 120 er det bygget gang- og sykkelvei tidligere.
Flyfoto med strekninger det skal bygges langs og Smestad skole markert. Strekningen er ca. 2,2 kilometer lang. På strekningene som ikke er markert langs fylkesvei 120 er det bygget gang- og sykkelvei tidligere.
  • Bygge gang- og sykkelvei langs fv. 120 Nedre Rælingsveg over Hektnersletta og mellom Grinitaje og Tveitertørje. Den totale lengden på de to strekningene med gang- og sykkelvei blir 2,2 kilometer, og strekningene vil få en bredde på 3,5 meter inkludert skulder. Som skille mot fylkesveien skal det på en liten del av strekningen Grinitaje-Tveitertørje bygges 1,5 meter rabatt.
  • Bygge overvannsanlegg inkludert 22 meter med fordrøyningsmagasin for å ivareta overvannet.
  • Skifte ut eksisterende bekkekulvert ved Ramstadbekken for å tilfredsstille kravene for 200 årsflom.
  • Renovere eksisterende stikkrenner.
  • Renovere bussholdeplassene på strekningene slik at de tilfredsstiller krav om universell utforming. Dette gjelder imidlertid ikke bussholdeplassene ved Ramstad som blir lagt ned.
  • Bygge ny støttemur på en cirka 100 meter lang strekning for å minimere inngrep på dyrket mark.
  • Sette opp ny belysning på hele strekningen.
  • Ivareta eksisterende jordbruksdrenering.

I tillegg skal Peab Anlegg AS på vegne av Rælingen kommune oppgradere en del av eksisterende vannledning ved Grinitaje og bygge ny vannledning ved Hektnersletta.

Sammenhengende gang- og sykkelvei

Peab Anlegg AS starter opp byggearbeidene i løpet av våren 2019, og firmaet skal være ferdig med oppdraget høsten 2020.

Etter at Peab Anlegg AS er ferdig med arbeidene, vil det være sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Lillestrøm og Nordby.

Prosjektet er viktig for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for myke trafikanter, og sikre trygge skoleveier til skolene Nordby og Smestad.

- Hold barna på trygg avstand

I byggeperioden må det påregnes noen konsekvenser for beboere og trafikanter i byggeområdet.

Anleggsarbeidene vil i hovedsak foregå på dagtid/tidlig kveld på hverdager slik at det ikke vil være støy på sene kveldstimer/natt og i helger.

Anleggsområdet skal til enhver tid være forsvarlig avsperret, og Statens vegvesen ber folk respektere sperringene.

- Vi vet av erfaring at anleggsplasser kan virke spennende på nysgjerrige små barn. Selv om anleggsområdet er avsperret, ber vi foreldre om å være spesielt oppmerksomme og holde barna på trygg avstand, sier byggeleder Silvia Krogh i Statens vegvesen.

Statens vegvesen gjør arbeidene med vannledningene for Rælingen kommune, mens de øvrige arbeidene gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune.