Illustrasjonsbilde av kvikkleire.
Illustrasjonsbilde av kvikkleire.

Kartlegging av fare for kvikkleireskred i Østfold

Totalt 20 potensielt skredfarlige kvikkleiresoner med tilhørende utløpssoner er lokalisert i tre kommuner.

Publisert

Faren for store kvikkleireskred er kartlagt for tre kommuner i Østfold fylke: Moss, Rygge og Råde.

- Denne kunnskapen vil gi store forbedringer i arealplanarbeidet og gir ett godt grunnlag for å redusere faren for kvikkleireskred i de berørte kommunene, sier fungerende regionsjef ved NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) Region Øst, Paul Christen Røhr. 

Grunnlaget for kvikkleiresonene er kart- og terrenganalyser, befaringer i felt og grunnundersøkelser. Kartene er produsert i digital form og inngår i det offentlige kartgrunnlaget (DOK), slik at kommunene og andre kan bruke dem i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Det gjøres oppmerksom på at oversikts-kartleggingen ikke er en utfyllende kartlegging hvor alle områder med kvikkleire påvises og at kartleggingen har hatt fokus på eksisterende bebyggelse og mulige erosjonskilder. I områder under marin grense (tidligere havnivå) vil kvikkleire generelt kunne påtreffes utenom kartlagte faresoner, i større områder eller i avgrensede lommer.

Kvikkleiresoner i kart for de tre kommunene finner du her