En liten fundamentsrigg boret de første 70 meterne. Fra venstre: Thilo Theloy (boreingeniør for Norwegian Drilling Energy), Paul Torgersen (Prosjektsjef Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB)) og Per Daniel Pedersen (Faglig leder VVS og systematisk ferdigstillelse ved PNB).

Borer seg 1500 meter ned

Det bores fire energibrønner i grunnen ved byggingen av Politiets nasjonale beredskapssenter i Ski (Akershus). Når borestrengen er 1500 meter lang, består den av 125 borerør på 12 meter hver!

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) er under bygging på Taraldrud i Ski kommune. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) er byggherre for PNB.

Et av hovedmålsettingene med PNB, er at senteret skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene.

Senteret skal huse politiets beredskapstropp, krise- og gisselforhandlertjenesten, bombegruppe og helikoptertjenesten.

En sentral del av PNB, er en helikopterlandingsplass og hangar for helikopter.

Energibrønner på 1,5 km dyp lite benyttet

Et energiprosjekt ved senteret går ut på å dype fire dype borehull ned til 1500 meter ved byggingen av PNB, der Skanska er totalentreprenør.

Det er Norwegian Energy Drilling (NED), som er et samarbeid mellom Båsum Energy og Rock Energy, som er ansvarlig for boringen ned til 1500 meter.

Når energiutvekslingssystemet kommer i gang, vil det bli benyttet sirkulasjonspumper for å sirkulere vann og dermed hente opp termisk energi fra borehullene. Varmen skal benyttes til snøsmelting på helikopterlandingsplass, gatevarme ellers på senteret og til oppvarming av ventilasjonsvarme til innendørs skytebane.

På 1500 meters dyp er vannet 30-40 grader når det kommer til det tekniske rommet for varmeutveksling, er det 10-15 grader. Denne varmen benyttes til å holde deler av helikopterområdet og gateområder isfri. Denne varmen skal også varme opp den innendørs skytebanen på senteres.

Bruk av dype borehull er i svært liten grad benyttet i Norge tidligere (NED boret to lignende brønner til 1500 meter til rusegropa på Oslo lufthavn Gardermoen). Det vanlige er å hente grunnvarme fra energibrønner på 200 til 300 meters dyp.

Politiets nasjonale beredskapssenter. Bilde over fremdriften i begynnelsen av mars 2019. Den røde ringen markerer stedet der det bores 1500 meter dype brønner. Den blå ringen markerer landingsplass og oppstilling for helikoptre. Den gule markerer hvor utendørs og innendørs skytebaner skal ligge.

Det skal for øvrig også bores 40 slike «grunne» brønner ved PNB på Taraldrud, i tillegg til de fire dype.

Boringen av de dype brønnene på 1500 meter startet 4. mars 2019.

Støtte fra Enova

Politiets nasjonale beredskapssenter. Bilde over fremdriften i begynnelsen av mars 2019. Den røde ringen markerer stedet der det bores 1500 meter dype brønner. Den blå ringen markerer landingsplass og oppstilling for helikoptre. Den gule markerer hvor utendørs og innendørs skytebaner skal ligge.

Justis- og beredskapsdepartementet har en vedtatt sum å bygge senteret for.

- Det er om å gjøre å få mest mulig for pengene. Vi har vært helt avhengig av å få støtte fra Enova for å få dypbrønns-prosjektet lønnsomt, sier Paul Torgersen, prosjektsjef ved byggingen av Politiets Nasjonale Beredskapssenter.

Statsforetaket Enova, som blant annet har som mål å øke innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet, støtter brønnboringen.

40 prosent av investeringskostnadene dekkes av Enovas midler fra Energifondet. De 60 siste prosentene dekkes av Staten via departementene.

Ca. 3 kW pumpearbeid gir ca. 100 kW varme

Alternativ løsning for prosjektet ville vært å benytte konvensjonell elektrokjel til gatevarme og innendørs skytebane.

En slik konvensjonell løsning ville betydd en mye dyrere driftskostnad. Beregninger viser at driftskostnadene kan senkes fra 200 kr/m2 (for elektrokjel) til 15 kr/m2 (for 1500 meter dype brønner) for gatevarme.

Varmebehovet til skytebanen/skytehuset er stort, da det ikke kan benyttes roterende varmegjenvinner med god virkningsgrad på grunn av forurensning i luften fra skytebanen.

Forurensing kan nemlig ikke overføres fra avkastluft til tilluft ved bruk av ammunisjon.
Prosjektet vil gi en betydelig reduksjon i kjøpt energi - og spesielt effektuttak - og samtidig bidra til at ny teknologi blir tatt i bruk. Prosjektet vil bidra til å senke teknologisk, finansiell, markedsmessig risiko ved å ta i bruk teknologien med dype borehull.

Thilo Theloy (boreingeniør for Norwegian Drilling Energy) er ansvarlig for boringen av de 1500 meter dype energibrønnene ved PNB.

Hvert borehull er beregnet å gi 100 – 150 kW varme, og pumpearbeidet er kun 3 - 5 kW pr. borehull for å drive systemet, i tillegg kommer trykkfallet gjennom varmeveksler.

Dette medfører at virkningsgraden kan bli over 20 for systemet. Levetid for systemet er forventet å være minst like lang som byggene på senteret, da det er få komponenter og driftssikre løsninger.

Per Daniel Pedersen er Faglig leder VVS og systematisk ferdigstillelse ved PNB. Han er ansatt i ÅF Advansia AS.

100 meter per dag

AT.no var på besøk på Taraldrud onsdag 13. mars. Da var ikke riggen som skulle stå for hammerboringen ned til 1500 meter på plass. Men en liten fundamentsrigg var i arbeid for å bore de første 70 meterne på hullene.

- Den store riggen kommer om et par dager, forklarte boreingeniør Thilo Theloy da.

Denne skal bore ned til 1500 meters dyp med en borestreng som består av 125 borerør på 12 meter per stk.

Paul Torgersen er prosjektsjef for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Han er ansatt i Marstrand AS.

- Vi skal etter planen bore ca. hundre meter per dag, sier faglig leder VVS og systematisk ferdigstillelse ved byggingen av PNB, Per Daniel Pedersen til AT.no.

Theloy og Pedersen er spente på hva boret vil støte på av utfordringer på flere hundre meters dyp. Det er sprekker med vanninntrengning og forkastninger som er forventet å gi de største utfordringene underveis ned i dypet.

Powered by Labrador CMS