Bilde fra Sydvaranger Gruve i 2013.
Bilde fra Sydvaranger Gruve i 2013.

Sydvaranger: Får tillatelse til gruvedrift

Nærings- og fiskeridepartementet gir Sydvaranger Eiendom AS driftskonsesjon for utvinning av jernmalm i Sydvaranger.

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder med dette Direktoratet for mineralforvaltnings vedtak om driftskonsesjon, men med noen endrede betingelser.

- Over hundre års industrihistorie i Sør-Varanger kan nå bli videreført. En gjenopptakelse av gruvedriften kan bety flere hundre arbeidsplasser for kommunen. Driften skal legge til rette for at ressursene, eksisterende infrastruktur og den lokale gruvekompetansen blir utnyttet på en god måte, så dette er en svært god dag for både Finnmark og Nord-Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Betingelser

Fakta:

  • Det har vært drevet uttak av jernmalm i Bjørnevatn i Kirkenes, Sør-Varanger kommune i over 100 år, siden 1906. Dette har i all hovedsak skjedd ved dagbruddsdrift, men for en testperiode ble det drevet underjordsgruve.
  • Sist det var drift i bruddet var i perioden 2009-2015 under daværende Sydvaranger Gruve AS. I tiden før 2009 ble det gjort investeringer i blant annet nytt produksjonsutstyr til om lag 2 mrd. kroner.
  • På grunn av vedvarende lave malmpriser gikk Sydvaranger Gruve AS konkurs i 2015.
  • Store deler av konkursboet, deriblant hele produksjonslinjen, ble kjøpt opp av Tschudigruppen i 2016 med sikte på ny drift i gruven.
  • Sydvaranger Eiendom AS har nå en finansiell partner, Orion Mine Finance, som er med å finansiere opp tiltaket.

Sydvaranger Eiendom søkte 29. desember 2017 Direktoratet for Mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard (DMF) om driftstillatelse.

DMF fattet vedtak om tildeling av driftskonsesjonen 23. januar 2019, men med vilkår som Sydvaranger mener til sammen vil kreve en annen driftsform enn det selskapet mener er forsvarlig. Det er disse vilkårene som ble påklaget av selskapet 6. februar i år. Naturvernforbundet klaget også på vedtaket 14. februar på grunn av tiltakets konsekvenser for naturen i konsesjonsområdet.

- Vi er enige med direktoratet om å gi driftskonsesjon. Selskapet skal til enhver tid ha en driftsplan som er godkjent av DMF, de skal forsøke å minimere gråbergsproduksjonen og stille tilstrekkelig sikkerhet til å dekke sin sikrings- og oppryddingsplikt. Departementet har i sin vurdering sett nærmere på hvilke betingelser tiltaket skal drive under, sier næringsministeren.

Etter en helhetlig vurdering av saken har Nærings- og fiskeridepartementet kommet fram til at noen av betingelsene som er stilt, ikke bør opprettholdes. Konkret handler dette om sider ved saken som departementet anser for bestemt av andre myndigheter. For eksempel har kommunen godkjent selskapets bruk av konsesjonsområdet til gruvedrift.

- Det er sterk støtte i Kirkenes til gjenopptakelse i gruvedriften. Det er også gledelig at det lokale reinbeitedistriktet og selskapet har kommet til enighet om driften på en god måte, sier Røe Isaksen.

Konsentratproduksjon våren 2020

Styreleder i Sydvaranger, Peter Steiness Larsen, uttrykker stor glede over at NFD er kommet frem til et klart og konsist vedtak som vil muliggjøre en gjenopptakelse av driften:

- Vi er glade for at vedtaket fra NFD fastsetter tydelige og balanserte rammevilkår for en fremtidig drift. Konsesjonen gir oss den forutsigbarhet som er en forutsetning for oppstart av en langsiktig og bærekraftig drift. Sydvaranger har for tiden 35 ansatte og dette betyr selvfølgelig enormt mye for oss, sier han, og fortsetter:

- Sydvaranger kan nå igjen fokusere på å ferdigstille studier og endelige driftsplaner, gjenoppta arbeidet med å rekruttere kjernepersonell og bygge organisasjonen mot en opptrapping av aktiviteten fra høsten 2019 med forventet konsentratproduksjon våren 2020. Vi gleder oss over den viktige støtten vi har opplevd fra mange hold både lokalt, regionalt og nasjonalt og ser frem til å bidra til en positiv utvikling i Sør-Varanger. Vi er også stolte av den store innsatsen Sydvaranger-teamet, våre andre støttespillere og advokatene i Schjødt har lagt ned. Vi skal gjøre hva som er i vår makt for å leve opp til den tillit som er vist oss. Vi ønsker å spille på lag med lokalbefolkningen - både den majoriteten som støttet våre visjoner og dem som var mer forbeholdne. Vi kan nå utrolig langt gjennom åpen dialog, imøtekommenhet og villighet til kompromisser.

Prosessen fra varsel om vedtak i november til nå har satt mye arbeid på vent, og har forårsaket en forsinkelse i forhold til opprinnelige planer. Det å bygge organisasjonen vil ta tid, opplyser styrelederen.

Flere hundre arbeidsplasser

Sydvaranger vil ved full drift sysselsette mer enn 400 personer. Sydvaranger var i 2015 Finnmarks største private arbeidsgiver. Med ringvirkninger dokumentert fra tidligere drift vil hver arbeidsplass bety 1,7 arbeidsplasser også utenfor Sydvaranger.

Det betyr at rundt 700 personer vil ha en tilknytning til driften ved full drift.

Sydvaranger hadde ved tidligere drift rundt 80% lokalt bosatte ansatte, og det vil igjen være en målsetning å ha så mange ansatte som mulig lokalt bosatt. Sydvaranger vil satse på lærlinger og ønsker å bli Finnmarks mest spennende arbeidsplass. Sydvaranger ønsker å satse på økt elektrifisering av produksjonen og å utforske mulighetene for videreforedling lokalt.

Sydvaranger vil ha en positiv innvirkning på den generelle industriaktiviteten i regionen og vil benytte seg av lokale samarbeidspartnere og leverandører i størst mulig utstrekning.