Samferdselsminister Jon Georg Dale ønsker å legge til rette for effektiv tømmertransport. Forsterking av enkelte bruer på fylkesveinettet skal gjøre det letter å frakte tømmeret fra skog til treindustri med 60-tonns vogntog.

Forsterker fylkesveibruer for 60-tonnere

Tømmertransporten skal frem: Regjeringen vil gjøre transporten lettere ved å forsterke utvalgte fylkesveibruer.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Transport av tømmer utgjør en stor del av råvarekostnadene til treindustrien.

Reduserte transportkostnader kan gi gevinster både for skogeiere og industri.

Forsterker bruer etter innspill fra skognæringen

- Store deler av veinettet er nå åpnet for tømmervogntog på 60 tonn. Ved å øke lasten på tømmerbilene kan antallet biler reduseres med en firedel. Dette vil gi reduserte klimagassutslipp og redusert energibruk. Likevel fører noen få flaskehalser som ikke tåler 60 tonn til at tømmernæringen noen steder må kjøre med lettere last. Derfor fordeler vi nå 25 millioner kroner i tilskudd til fylkeskommunene for å utbedre flaskehalser på fylkesveinettet, sier Dale.

Det er lagt opp til å finansiere forsterking av mindre bruer slik at disse tåler 60 tonn totalvekt.

Pengene blir fordelt etter forslag fra Statens vegvesen som har fått innspill fra skognæringen. Tre av bruene som skal bli forsterket, Steinsbrua i Østfold, Skaue bru i Vest-Agder og Resa bru i Trøndelag, er blant de største flaskehalsene for tømmertransporten.

Høyeste avvirkning noen gang

Norges Skogeierforbund anslår at utbedringene vil kunne gi årlige besparelser for tømmertransporten på ca. fire millioner kroner.

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble solgt 10.95 millioner kubikkmeter tømmer til industrien i 2018. Avvirkningen i 2018 er den høyeste som noen gang er registret i Norge.

Regjeringens satsing på vei og kai skal styrke konkurransekraften i skog- og trenæringen. I perioden 2014 til 2018 er det tildelt rundt 760 mill. kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket. Av dette er ca. 525 mill. kroner til skogsveier og 235 mill. kroner til tømmerkaier.

Tabellen under viser fordelingen til bruforsterking for 2019 (Tall fra Samferdselsdepartementet):

Brunavn

Fylke

Kostnadsoverslag (mill. kr)

Fv 21 Steinsbrua

Østfold

5,7

Fv 700 Resa bru

Trøndelag

2,5

Fv 813 Vesterli bru

Nordland

2,0

Fv 152 Sagstu bru

Aust-Agder

5,1

Fv 406 Fidje bru

Aust-Agder

4,2

Fv 455 Homme bru

Vest-Agder

1,4

Fv 455 Skaue bru

Vest-Agder

0,2

Fv 237 Løkenkvern bru

Hedmark

0,9

Fv 817 Folda bru

Trøndelag

3,0 (til delfinansiering)

Powered by Labrador CMS