Norges Høyesterett i Oslo.
Norges Høyesterett i Oslo.

Høyesterett ga entreprenør medhold mot Vegvesenet

Entreprenør Magne Sveen AS har fått fullt medhold i høyesterett for krav på vederlagsjustering overfor Statens vegvesen.

Publisert

Magne Sveen AS inngikk i 2013 kontrakt med Statens vegvesen om bygging av parsellen Lygna sør på riksvei 4 i Gran kommune. Ved prisingen av sprengningsarbeidene baserte entreprenøren seg blant annet på en arealopplysning i en prosess i konkurransegrunnlaget som direkte gjaldt «bergrensk».

Sprengningsarbeidene var beskrevet i en annen prosess. Arealopplysningen i prosessen om bergrensk var feil, og entreprenøren gjorde gjeldende at dette førte til at sprengningsarbeidene ble priset for lavt.

Entreprenøren gikk rettens vei for å få dekket de ekstra kostnadene i prosjektet.

Saken har vært behandlet i Gjøvik tingrett, hvor Magne Sveen AS fikk medhold, og Eidsivating lagmannsrett der Statens vegvesen ble frifunnet.

Høyesterett ga 2. mai 2019 entreprenøren medhold i at han hadde et vederlagskrav: Det var ikke uforsvarlig av entreprenøren å bygge på arealopplysningen ved kalkylene. Arealopplysningen innebar en prosjekteringsfeil som Statens vegvesen hadde ansvaret for. 

Dommen gir veiledning om ansvars- og risikofordelingen i entreprisekontrakter.

Les avgjørelsen i sin helhet her