Digitale faksimiler fra AT.no, i forbindelse med at en hjulgraver ble ilagt bruksforbud i juni 2019. Les saken under.
Digitale faksimiler fra AT.no, i forbindelse med at en hjulgraver ble ilagt bruksforbud i juni 2019. Les saken under.

Husk å ha med teknisk maskin-dokumentasjon

AT.no har skrevet om en hjulgraver med tilhenger som fikk kjøreforbud i Hedmark i juni. Saken har gjort mange usikre på hva som gjelder. Her kommer en forklaring.

Publisert

(NB: AT.no var ikke med på kontrollen der hjulgraveren ble stoppet, så vi har ikke førstehåndsinformasjon om hva som ble sagt og gjort når det gjelder dokumentasjon fra de involverte partene i kontrollen på kontrollplassen i Kongsvinger i juni 2019.)

AT.no skrev 2. juli 2019 om en Cat hjulgraver som ble ilagt bruksforbud fordi «hjulgraveren ikke var godkjent for å trekke henger», ifølge Statens vegvesen.

Dette fikk Pon Equipment AS til å reagere:

- En OMM-manual (Operation and Maintenance Manual) følger med vår Cat-maskin. For at den skal bli sett, og ikke fjernet, så er den festet med wire inne i hytta på selve maskinen. Der gjør Caterpillar det tydelig klart at det er tillatt å trekke henger med maskinen, sier Vilmundur Theodorsson, senior produktsjef hos Pon Equipment AS.

AT.no har tatt en ekstra sjekk med Statens vegvesen, ved fagleder Geir Thomas Finstad, i Statens vegvesen Utekontroll Hedmark faggruppe, om omstendighetene rundt bruksforbudet.

- Det ble gitt bruksforbud fordi fordi det ikke ble fremvist dokumentasjon som viste at motorredskapet (gravemaskinen) var godkjent for å trekke henger, sier han.

EKSEMPEL: Betjenings- og vedlikeholdshåndbok for tre Cat hjulgravere og tre Cat materialhåndterere som viser tekniske ytelser (forside og aktuell side). Denne skal være med i maskinen. 
EKSEMPEL: Betjenings- og vedlikeholdshåndbok for tre Cat hjulgravere og tre Cat materialhåndterere som viser tekniske ytelser (forside og aktuell side). Denne skal være med i maskinen. 

Når en hjulgraver med henger ikke medbringer dokumentasjon fra produsenten på hva den har av tekniske egenskaper i forhold til å trekke en henger, er dette det samme som at den ikke er godkjent for å trekke henger, for Statens vegvesen.

Så dermed:

Husk å ha manualen som beviser godkjenningen fra produsenten (som Pon opplyser er fysisk festet i hytta på Cat-maskiner) med når du bruker maskinen. Og vis den til Vegvesenets inspektører. Da skal det gå bra.

Dette gjelder:

Hjulgravemaskin med tilhenger. Vegdirektoratets vurderinger om bruk av hjulgravemaskin til å trekke tilhenger:

  • En hjulgravemaskin, er motorredskap jfr. KF § 2-5  4.
  • Er den konstruert for fart ikke over 50 km/t, er den ikke registreringspliktig, FOB § 2-1  2 b).
  • Tilhenger etter motorredskap som ikke er registreringspliktig er ikke registreringspliktig. FOB § 2.1  2 d). (Den kan trekke registrert tilhenger).
  • FOB § 2-1  2b)  Slik redskap er likevel registreringspliktig når den er konstruert for fart over 20 km/ t, hovedsakelig er innrettet for person- eller godstransport eller til trekking av annet kjøretøy, og brukes på offentlig veg.
  • Hjulgravemaskin er i hovedsak beregnet til å grave med. Vi kan ikke se at det forandrer seg om den trekker tilhenger. Å trekke tilhenger er en tilleggsegenskap den har, når den er utstyrt med tilhengerfeste som tilfredsstiller kravene i KF §11-1  2. Vi kan ikke se registreringsplikten blir utløst.
  • Har tilhengeren større tillatt totalvekt enn 4000 kg skal den ha driftsbremseanlegg. Jfr.KF § 26-10.
  • Konklusjon blir da, hjulgravemaskin kan trekke tilhenger om:
  • Vilkårene i KF § 11.1  2. er oppfylt.
  • Vilkårene i FOB § 4-2  3 og 4) er oppfylt.
  • Vektene på gravemaskinen dokumentert av fabrikanten, må legges til grunn for hvor tung tilhengeren kan være.

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften):

Kap. 10. Vektgaranti, vektfordeling og dimensjoner
§ 10-1.Generelt om vektgaranti, vektfordeling og dimensjoner

1. Kjøretøy skal være konstruert og overfor godkjenningsmyndigheten garantert av fabrikanten for største aksellast, boggilast og totalvekt, og for største totalvekt av eventuell tilhenger/tilhengerredskap til kjøretøyet. Dette er ikke til hinder for at samme basiskjøretøy kan ha ulik totalvekt når det er klassifisert i de ulike kjøretøygruppene M og N.

Kap. 11. Ramme eller annen bærende konstruksjon
§ 11-1.Generelt om ramme eller annen bærende konstruksjon

1. Kjøretøysramme eller annen bærende konstruksjon må ha tilstrekkelig styrke i forhold til største totalvekt. 

2. Kjøretøy må ikke utstyres med tilhengerkopling, tipp, lasteapparat, plogfeste, arbeidsredskap eller lignende uten at rammen eller annen bærende konstruksjon tåler de ekstra påkjenninger som bruk av slikt utstyr medfører.

Forskrift om bruk av kjøretøy:

§ 4-2.Trekking av tilhenger og tilhengerredskap

1. Motorsykkel (eventuelt med sidevogn) og tre- eller firehjuls motorsykkel kan brukes til å trekke tilhenger når motoren har slagvolum over 125 cm³ og alle følgende betingelser er oppfylt:

a) Motorsykkelen er godkjent med tilhengerfeste for trekking av tilhenger ved at godkjenningsmyndigheten har fastsatt tillatt aktuell tilhengervekt og ført den i vognkortet.

b) Tilhengeren er konstruert for fart over 30 km/t, eventuelt for fart over 25 km/t for tilhenger gruppe O.

c) Tilhengeren har bredde ikke over 1,25 m.

d) Tilhengeren har lengde ikke over 2,50 m.
Lett motorsykkel og moped må ikke brukes til å trekke tilhenger eller tilhengerredskap.

2. Motorvogn må ikke brukes til å trekke tilhenger eller tilhengerredskap med større fart enn tilhengeren eller tilhengerredskapen er konstruert for.

3. Motorvogn må ikke brukes til å trekke tilhenger eller tilhengerredskap uten at dens trekkdel er av type og størrelse som er tillatt for vedkommende tilhenger eller tilhengerredskap, eller uten at tilhengerens eller tilhengerredskapens dragdel passer til motorvognens trekkdel.

4. Motorvogn må ikke brukes til å trekke tilhenger eller tilhengerredskap med aktuell totalvekt som er større enn den vektgrense for tilhenger som er fastsatt for motorvognen. Fastsatt vogntogvekt for motorvognen må ikke overskrides.
Dessuten gjelder:

a) Motorvogn med største totalvekt over 3.500 kg og som er konstruert for fart over 30 km/t, må ikke brukes til å trekke tilhenger eller tilhengerredskap med aktuell aksellast/last fra akselkombinasjon som tilsammen er større enn 1,5 ganger motorvognens aktuelle totalvekt.

b) Motorvogn som er konstruert for fart over 30 km/t, må ikke brukes til å trekke tilhengerredskap som ikke har driftsbremseanlegg, dersom vogntogets aktuelle totalvekt er større enn motorvognens tillatte totalvekt. Motorvogn konstruert for fart ikke over 30 km/t, må ikke brukes til å trekke tilhengerredskap som ikke har driftsbremseanlegg dersom

i) påhengsredskaps aktuelle aksellast/last fra akselkombinasjon tilsammen er større enn summen av motorvognens aktuelle aksellast/last fra akselkombinasjon,

ii) slepredskaps aktuelle totalvekt er større enn det halve av motorvognens aktuelle totalvekt.

c) Traktor eller motorredskap må ikke brukes til å trekke tilhenger konstruert for fart ikke over 30 km/t når tilhengeren ikke har driftsbremseanlegg dersom

i) påhengsvogns aktuelle aksellast/last fra akselkombinasjon tilsammen er større enn summen av motorvognens aktuelle aksellast/last fra akselkombinasjon,

ii) slepvogns aktuelle totalvekt er større enn det halve av motorvognens aktuelle totalvekt.
Bestemmelsene i dette nummer gjelder ikke beltemotorsykkeltilhenger eller -tilhengerredskap som bare brukes utenfor offentlig veg.

5. Tilhenger med trykkluftbremseanlegg og største totalvekt over 3500 kg, skal være utrustet med og bruke ABS-bremser (blokkeringsfrie bremser) dersom den trekkes av bil med ABS-bremser. Dette gjelder selv om bilen enten har bryter for utkobling eller ABS-bremsefunksjonen er modifisert eller avmontert.

6. Motorvogn som er konstruert for fart over 30 km/t, må ikke brukes til å trekke tilhenger uten at motorvognen har en motorytelse på 5,15 kW ECE eller mer for hvert tonn aktuell totalvekt av vogntoget. For vogntog med aktuell totalvekt mer enn 40 tonn er det tilstrekkelig med 206 kW ECE.

7.

a) Motorvogn må ikke brukes til å trekke tilhenger eller tilhengerredskap uten at minst ett speil gir slik synsfelt at tilhengeren eller tilhengerredskapen kan sees. Er tilhengeren eller tilhengerredskapen like bred eller bredere enn den trekkende motorvognen, skal minst begge sider av tilhengeren eller tilhengerredskapen kunne sees i de utvendige speil og speilene skal gi slikt synsfelt at føreren kan se vegbanen

- på venstre side i en bredde av minst 2,5 m på en avstand av 10 m bakenfor speil og videre så langt bakover som øyet rekker.

- på høyre side i en bredde av minst 2 m på en avstand av 10 m bakenfor speilet og videre så langt bakover som øyet rekker.

b) Når bredden på tilhenger/tilhengerredskap er over 2,30 m og breddeforskjellen mellom motorvogn og tilhenger/tilhengerredskap er mer enn 50 cm, skal speilene på fremsiden være utstyrt med hvit refleks som oppfyller kravene i kjøretøyforskriften § 28-3 nr. 5.1. Kravene om plassering i nr. 5.2 skal ikke gjelde speil ved trekking av tilhenger.

8. Vogntog bestående av motorvogn og slepvogn, påhengsvogn eller semitrailer (eller tilsvarende tilhengerredskap) der begge kjøretøyene er registrert i Norge eller utlandet 17. september 1997 eller senere, skal fra plassering på linje kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 og 5,30 m.
Fram til 1. januar 2007 er sporingskravet for tilsvarende vogntog som nevnt i leddet ovenfor der minst ett av kjøretøyene er registrert i Norge eller utlandet før 17. september 1997, at det fra plassering på linje skal kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 og 2,00 m.

9. Sykkel kan trekke en tilhenger som er beregnet til å trekkes av sykkel.

10. Vegdirektoratet kan fastsette krav til sporing ved bruk av motorvogn til trekking av tilhenger eller tilhengerredskap.

11. Bestemmelsene i nr. 6-9 gjelder ikke utenfor offentlig veg dersom kjøringen likevel er forsvarlig.
 
Endret ved forskrifter 8 nov 1994 nr. 999, 27 juni 1997 nr. 892, 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 28 juli 1999 nr. 876, 24 sep 2002 nr. 1866, 21 jan 2003 nr. 201, 24 feb 2006 nr. 250 (i kraft 1 nov 2006), 31 mars 2008 nr. 366 (i kraft 1 juni 2008).

 

Powered by Labrador CMS