Sett sørfra vil ei mjøsbru i tre kunne komme til å se slik ut.
Sett sørfra vil ei mjøsbru i tre kunne komme til å se slik ut.

Vil ha ny Mjøsbru i tre

Fylkesmannen i Innlandet, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune ønsker at den nye Mjøsbrua skal bygges i tre. De har nå bedt om et møte med landbruksministeren for å drøfte muligheten for å få dette til.

Publisert

Fylkesmannen, fylkesrådslederen og fylkesordførerne er bekymret for at prosjekteier Nye Veier ikke legger nok vekt på bruk av tre i ei ny bru, og mener at det det er nødvendig med en tydelig politisk føring for at dette skal kunne skje.

- En Mjøsbru i tre vil utvilsomt bli et nasjonalt landemerke, også fordi den vil bli verdens lengste i sitt slag, og derved bli et viktig signalbygg og driver i utviklingen av trebasert verdiskaping - sier fylkesmann Knut Storberget

Rapport

Et omfattende FoU-prosjekt i regi av Statens vegvesen Region øst og Innovasjon Norge har vist at det er teknisk mulig å bruke tre som byggemateriale i byggingen av ny firefelts Mjøsbru.

Forskningsrapporten fra 2017 konkluderte også med at bygging av trebru vil ha noe kortere byggetid enn betongbru, og prisforskjellen mellom Mjøsbru i tre eller betong skal være minimal.

Rapporten pekte også på at de andre verdiene for samfunnet i form av innovasjon, næringsutvikling og ikke minst klimaeffekt kan oppveie en noe høyere byggekostnad.

Møte med Nye Veier

Økt skogbasert verdiskaping, er utpekt som et hovedsatsingsområde i utviklingen av fremtidig næringsliv i Innlandet.

Skog- og trenæringen gir grunnlag for 3,5 milliarder kroner i årlig verdiskaping og ca. 8000 arbeidsplasser i Innlandet alene, men det er potensial for en betydelig vekst ifølge Sintefs «Analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050».

Innlandets satsing på trebasert verdiskaping er nedfelt både i «Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024» og i «Regionalt næringsprogram for Innlandet».

- Både Hedmark og Oppland er sterke pådrivere for at den nye Mjøsbrua, knyttet til ny firefelts E6, må bygges i tre, sier fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen.

 - Vi har hatt flere møter med Nye Veier der vi har vært tydelige i våre forventninger, og vi vil gjenta dem overfor statsråden. Nå når ei ny bru skal knytte sammen Norges to store skogfylker til det nye Innlandet, så må det gjøres med ei trebru, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Powered by Labrador CMS