Generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri er fornøyd med deler av regjeringens forslag til statsbudsjett. Men hun hadde ønsket seg noen forandringer.
Generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri er fornøyd med deler av regjeringens forslag til statsbudsjett. Men hun hadde ønsket seg noen forandringer.

- Vi forventet redusert «arbeidende kapital»-skatt

- Denne skatten skader våre medlemmers evne til å skape nye arbeidsplasser, sier generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri om en av skuffelsene i regjeringens forslag til Statsbudsjett 2020.

Publisert

I forslag til Statsbudsjett for 2020 legger regjeringen opp til å fortsette arbeidet med å redusere køen av konsesjonssøknader etter mineralloven. Dette følges opp med at det bevilges 3,5 millioner kroner mer over driften til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).

Samtidig er det foreslått at den samlede bevilgningen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) går ned med om lag 1,1% fra saldert budsjett 2019. Dette skyldes i hovedsak at bevilgningene til eksternfinansierte prosjekter går ned.

- Det foreliggende budsjettforslaget legger opp til at arbeidet med å redusere køen av konsesjonssøknader etter mineralloven kan fortsette inn i 2020, sier generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri.

- Denne styrkingen kan legge til rette for ny aktivitet og vekst for næringen, sier generalsekretæren.

Ligger etter nabolandene

Når det gjelder bevilgningen til kartlegging av geologiske ressurser, så Bergindustrien for seg en større satsing.

- Vi vet at våre naboland Sverige og Finland i hovedsak er fullstendig kartlagt. Norge har et betydelig potensial i berggrunnen, og Norsk Bergindustri er opptatt av at dette kan realiseres til ny virksomhet, sier Hall.

Positiv samferdselsatsing

Regjeringens fortsatte satsing på samferdsel er med på å gi gode vilkår for byggeråstoffleverandører rundt i landet.

- At det bevilges penger til å redusere vedlikeholdsetterslepet på vegnettet er noe vi setter stor pris på, sier generalsekretær Hall.

Skatt på «arbeidende kapital»

- Derimot hadde vi forventet at regjeringen skulle følge opp sine løfter om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital. Denne skatten skader våre medlemmers evne til å skape nye arbeidsplasser, sier Hall.

Generalsekretæren understreker at mineralske råstoffer er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skifte og økonomisk vekst.

Fra litt gass til litt brems

Utover dette legger regjeringen opp til å bruke 2,6 prosent av Oljefondet neste år, som tilsvarer 243,6 milliarder kroner. Dette er rundt 40 milliarder mindre enn det regjeringen kunne ha tatt ut etter handlingsregelen, som setter «taket» på tre prosent.

Dette innebærer at budsjettimpulsen faller fra 0,5 prosent i år til −0,2 prosent neste år,noe som betyr at regjeringen går fra å gi litt gass i norsk økonomi til å bremse litt.