Mekling mellom byggherre og grunneier vil føre til raskere saksgang, uten at det går på bekostning av grunneiers erstatning, mener Nye Veier.

Nye Veier innfører nytt alternativ til rettssaker

Det statlige veiselskapet Nye Veier vil tilby mekling som løsning i grunnervervsaker.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Mange rettssaker har som følge av covid-19-situasjonen blitt utsatt. Nye Veier tok initiativ til dette pilotprosjektet for å kunne tilby berørte parter en mulighet til å bli raskere ferdig med pågående tvister knyttet til grunnerverv. For mange har det stor verdi å kunne sette en sluttstrek for sin sak, sier leder for Grunnerverv og forvaltning i Nye Veier, Magne Bye.

I praksis innebærer mekling at grunneier og byggherre benytter en uavhengig person til å bistå dem i å løse uenigheten. Denne personen er spesialutdannet og har innsikt i grunnerverv. Grunneiers krav på full erstatning skal, slik som ved skjønnssaker, også ivaretas ved mekling. Ved mekling har partene større mulighet til å påvirke utfallet i saken og måten den gjennomføres på.

Prøver ut på noen prosjekter først

- Nye Veier ønsker i en startfase å tilby mekling på noen utvalgte veiprosjekter i Innlandet og i Trøndelag. Det er frivillig å delta, og kostnadene forbundet med meklingen bæres av Nye Veier, sier Bye.

Mekling som konflikthåndtering er ikke nytt i Norge, men er aldri blitt brukt i grunnerverv-sammenheng tidligere. Dersom pilotprosjektet er vellykket, håper Nye Veier å kunne tilby mekling som verktøy i alle kommende prosjekter.

- Mekling vil kunne være et raskere, billigere og enklere alternativ for alle involverte parter, sier leder av Mekling.no, Morten Tveten.

For at mekling skal være et likeverdig alternativ, må det oppleves som en relevant løsning for både grunneier og byggherre.

- For samfunnets del kan mekling være fordelaktig fordi det sørger for raskere saksgang og hindrer at prosjekter stopper opp, utdyper Tveten.

Mekling.no

Mekling.no ble startet som et samarbeid mellom store offentlige byggherrer som Nye Veier, Statens vegvesen, Bane Nor og Statsbygg, samt bransjeforeningene i NHO. Mekling.no er lokalisert i Advokatforeningen og tilbyr konfliktløsning med både juridisk og teknisk ekspertise.

I tillegg til mekling av grunnerverv, arbeider Mekling.no også med konflikthåndtering innen bygg og anlegg, arbeidsrett, forsikring og private forhold som arv/skifte.

Ifølge meklingsadvokat Morten Tveten er det mulig å oppnå store besparelser ved å bruke mekling til å løse uenigheter knyttet til grunnerverv.

- I Danmark har vi sett eksempler på at mekling, fremfor rettslig prosess, reduserte totalkostnadene med en tredjedel. Med mekling reduseres advokatutgiftene betraktelig. Slik vi ser det, blir de store vinnerne grunneierne og samfunnet, fremhever han.

Powered by Labrador CMS