Kartet viser de fire korridorene/traséene som er aktuelle for ny vei mellom Dagslett og E18 øst for Drammen i Viken fylke.
Kartet viser de fire korridorene/traséene som er aktuelle for ny vei mellom Dagslett og E18 øst for Drammen i Viken fylke.

3,8 milliarder kroner til E134 Dagslett – E18

Samferdselsdepartementet har satt et kostnadsestimat, men har ikke tatt stilling til trasévalg.

Publisert

Det skal utarbeides kommunedelplan for strekningen E134 Dagslett–E18. Samferdselsdepartementet har i tråd med forslag fra Statens vegvesen fastsatt et kostnadsestimat på 3,8 milliarder kroner.

Estimatet skal sikre god kostnadsstyring tidlig i planfasen. Dersom det foretas beslutninger eller oppstår forhold som påvirker prognosene for hva prosjektet vil koste, skal Samferdselsdepartementet informeres.

- Jeg har valgt å lytte til forslaget fra Statens vegvesen, men kostnadsestimatet det skal jobbes etter, er likevel ikke et uttrykk for at vi har tatt stilling til valg av trasé, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dagens vei har dårlig standard og oppfyller ikke gjeldende krav til sikkerhet og fremkommelighet. For strekningen E134 Dagslett–E18 er det foreslått fire alternative traser: Jensvoll, Vitbank, Huseby og Viker.

Felles for alle fire er at de medfører betydelige inngrep i landskapet og i eiendommer.

- Vikerkorridoren er anbefalt av Lier kommunestyre, og oppleves av flere som det beste valget for å ta vare på den viktige matjorda vår. Det har jeg stor forståelse og respekt for. Samtidig har den en høyere kostnad og lavere trafikantnytte enn andre alternativer. Videre planlegging vil bidra til å avdekke alle relevante forhold og gi oss et godt helhetsbilde, og jeg gjentar at kostnadsestimatet ikke betyr at vi har tatt stilling til trasévalg, sier Hareide.