Illustrasjonsbilde, her er en vannledning gravd i stykker.

Det er ca. 16.000 graveskader i Norge hvert år

Det kommer frem i en rapport utført av Vista Analyse AS for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Og dette er kun skadene for utføres av profesjonelle. Private som graver skader på egen grunn kommer i tillegg.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Gravearbeider kan skade ledninger og kabler i grunnen og medføre kostnad og ulempe. Basert på en omfattende gjennomgang av ulike datakilder kommer Vista Analyse i en rapport (1. juli 2020) frem til at det skjer ca. 4000 graveskader hvert år som berører flere enn 1-2 kunder, og ca. 12.000 små skader som berører 0-2 kunder.

Les hele rapporten her.

De store skadene har klart større samfunnsmessig kostnad. Vista Analyse beregner at den samfunnsøkonomiske kostnaden knyttet til graveskader ligger på ca. 780 millioner kroner i året. De poengterer at «anslaget er usikkert». Skader på elektronisk kommunikasjon (ekom) er den største kategorien.

MEF-undersøkelse

Små graveskader er ofte skader på privat grunn og/eller de innebærer skade på en stikkledning eller liknende. Disse graveskadene har stort sett beskjedne eller ingen samfunnsmessige konsekvenser utover reparasjonskostnaden. Antallet små skader kommer frem i en undersøkelse Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har gjennomført blant sine medlemmer for Vista Analyses utredning.

I tillegg til MEF-undersøkelsen, har enkeltpersoner fra virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter, Geomatikk AS, forsikringsselskaper, Finans Norge, Telenor, Telia, NKOM, entreprenører, MEF, NVE og flere bidratt med informasjon til bruk i analysen og rapporten.

De fleste større graveskader er knyttet til ekom. Mindre skader fordeler seg mer jevnt mellom ekom, strøm og vann&avløp. Vann&avløp har relativt sett få store og mange små skader. Det er få skader innen fjernvarme.

Det forekommer også graveskader når private graver på egen eiendom eller liknende. Tallene som ligger til grunn for rapporten er avgrenset til skader forårsaket av profesjonelle.

Skadekategorier

- Vårt beste anslag (forventningsverdi) er at graveskader for tiden koster samfunnet 780 millioner kroner i året. Det er selvfølgelig et usikkert tall, skriver Vista Analyse i rapporten.

Tallet 780 millioner kroner i forventet kostnad refererer seg til år 2019, som var et år uten spesielt store skader. Dersom den skjer en veldig stor skade et år, vil den påvirke hele skadeomfanget. Slike hendelser bidrar til usikkerheten.

- Vi har noen indikasjoner på at antallet årlige skader er på vei ned, står det i rapporten.

De beregnede 780 millionene fordeler seg slik på skade-kategorier: Strøm (115), ekom (349), vann&avløp (38), fjernvarme (6) og forebygging (272).

- Noen kan synes det er rart at forebygging er med i kostnadsbildet, siden det er en kostnad for å unngå graveskader. Men samfunnsøkonomisk er det vanlig å inkludere både forebyggingskostnader og realiserte skadekostnader. Den samfunnsøkonomisk beste løsningen er å arbeide for å gjøre summen av forebyggingskostnader og realiserte
skadekostnader minst mulig. Hvis vi bare hadde tatt med realiserte skadekostnader, og ikke forebyggingskostnader, ville vi ikke gitt inntrykk av dette bildet, skriver Vista Analyse i rapporten.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS