Dagens E39 Lønset-Hjelset er smal, og deler av strekningen er uten gul midtlinje. Det er ventet at det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal vil føre til en økning i trafikken på vegen, som i dag er på 5-6000 kjøretøy i døgnet (ÅDT). Ca. 14 prosent er kjøretøy med lengde over 5,5 meter.
Dagens E39 Lønset-Hjelset er smal, og deler av strekningen er uten gul midtlinje. Det er ventet at det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal vil føre til en økning i trafikken på vegen, som i dag er på 5-6000 kjøretøy i døgnet (ÅDT). Ca. 14 prosent er kjøretøy med lengde over 5,5 meter.

Har lyst ut anbudskonkurranse for E39 Lønset-Hjelset

Konkurransegrunnlaget for totalentreprisen er nå lagt ut på anbud av Statens vegvesen med forbehold om Stortingets godkjennelse av bompengeproposisjonen.

Publisert Sist oppdatert

For veiprosjekter som delvis skal finansieres med bompenger, må Stortinget vedta utbygging og finansiering av prosjektet gjennom en bompengeproposisjon.

For E39 Lønset-Hjelset er det ikke lagt frem en bompengesak for Stortinget ennå, men Samferdselsdepartementet har nå gitt klarsignal om at anbudskonkurransen kan lyses ut med forbehold om Stortingets godkjennelse.

- Det betyr at vi er i rute til byggestart til sommeren, og dermed trolig også ferdigstillelse av prosjektet før det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal etter planen ferdigstilles til jul i 2023, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

Konkurranse med prekvalifisering og forhandlinger

Prosjektet er lyst ut som en totalentreprise, som vil si at entreprenøren både skal prosjektere den nye veien mellom Lønset og Hjelset og stå for selve utbyggingen.

Anskaffelsesprosessen er ventet å ta minst et halvt år, og vil i første fase foregå med prekvalifisering av tre til fire tilbydere. I denne fasen vurderer Vegvesenet selskapenes kvalifikasjoner og rangerer de for utvelgelse. Fristen for å melde interesse for å delta i anbudskonkurransen er 17. desember 2020.

Leverandørene som blir med etter prekvalifiseringen vil få invitasjon til å delta videre i anbudsprosessen i løpet av uke 2 i 2021.

Frist for levering av første tilbud blir 8. april 2021. Deretter følger en periode med forhandlinger før innlevering av endelig tilbud.

Vegvesenet tar sikte på å inngå kontrakt med entreprenør for totalentreprisen rundt månedsskiftet mai/juni 2021.

Farten økes fra 50 til 90 km/t

Nye E39 Lønset-Hjelset er viktig for å sikre en god samfunnsberedskap for det nye akuttsykehuset som skal bygges på Hjelset. Det er også ventet at det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal vil føre til en økning i trafikk på strekningen.

Veien er i dag en smal europavei som delvis går gjennom tett bebyggelse. Fartsgrensen på dagens vei varierer mellom 50 og 70 km/t, og det er 95 avkjørsler på strekningen – flere av de med dårlig sikt.

E39 Lønset-Hjelset skal bygges som en tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, og får en fartsgrense på 90 km/t. Det blir ingen avkjørsler på den nye veien, de eneste kryssene blir tilkoblingen til dagens E39 på Lønset og Hjelset.

Ny trasé

Strekningen på ca. 9,3 km vil gå i en ny trasé oppe i lia, nord for dagens E39. Trafikantene kan regne med å spare mellom tre og fire minutter reisetid på den nye veien.

Dagens vei mellom Lønset og Hjelset skal omklassifiseres til lokalvei og får vesentlig mindre trafikk enn i dag. Dette vil gi et bedre bomiljø for dem som bor langs veien og forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende.

Byggetiden for nye E39 Lønset-Hjelset er beregnet å ta mellom to og et halvt og tre år.

Nye E39 Lønset-Hjelset skal bygges i en ny trasé, nord for dagens E39.
Nye E39 Lønset-Hjelset skal bygges i en ny trasé, nord for dagens E39.
Powered by Labrador CMS