På E18 Lysaker - Ramstadsletta, vil Vegvesenet redusere klimagassutslippene betydelig ved hjelp av nye konkrete krav i kontrakter.
På E18 Lysaker - Ramstadsletta, vil Vegvesenet redusere klimagassutslippene betydelig ved hjelp av nye konkrete krav i kontrakter.

Reduserer utslipp med over en fjerdedel på E18 Vestkorridoren

Beregninger viser at Statens vegvesen gjennom å stille fem krav i kontrakter vil redusere utslippene på E18 Lysaker – Ramstadsletta, vest for Oslo, med over 25 prosent.

Publisert

Byggingen av ny E18 mellom Lysaker – Ramstadsletta i Bærum kommune er første etappe av E18 Vestkorridoren. Vestkorridoren-prosjektet er en Statens vegvesens klimapiloter der man har jobbet med innovative løsninger for å redusere klimagassutslipp i utbygging.

I 2019 ble det utarbeidet et klimabudsjett for prosjektet. Her ble klimapåvirkningen beregnet ut fra tre faser i et livsløp på 60 år; nemlig materialproduksjon, selve anleggsfasen og driftsfasen.

Resultatene fra klimabudsjettet er brukt til å utforme krav til materialer og løsninger i kontraktene som lyses ut for E18 Vestkorridoren.

Reduksjon på over 100.000 tonn CO₂ -ekvivalenter

Asplan Viak/Aas Jakobsen AS har på oppdrag fra Statens vegvesen studert hvilken effekt klimakravene har for klimafotavtrykket til prosjektet. Konklusjonen i rapporten er klar; ved å stille fem klimakrav, vil Statens vegvesen i dette prosjektet redusere utslippene fra nærmere 400.000 til 290.000 tonn CO₂ -ekvivalenter. Dette innebærer over 25 prosent reduksjon i klimagassutslipp i løpet av de 60 årene som regnes som strekningens livsløp.

Reduksjonen på 100.000 tonn CO₂ -ekvivalenter er gjort mulig gjennom å stille klimakrav til følgende materialer:

  • Lavkarbonbetong
  • Armeringsstål
  • Lavtemperaturasfalt på midlertidig omlagt vei
  • Asfalt bindelag og slitelag
  • Kalksement

Til disse materialtypene har Vegvesenet på E18 Vestkorridoren stilt krav til hvor mye klimagassutslipp materialet medfører i produksjon og transport.

I prosjektets kontrakter er det i tillegg stilt krav om klimavennlige løsninger på anleggsplassen, som elektriske anleggsmaskiner og personellkjøretøy og forbud mot mobile dieselaggregater.

- Har dokumentasjon på at det er mulig

- Som Norges største landbaserte byggherre, har Statens vegvesen satt høye mål for reduksjon av klimagasser fra virksomheten vår. Vi vet samtidig at det å bygge tunneler og bruer samt behov for forsterking av grunnen, slik tilfellet er på E18, vil gi klimagassutslipp fra produksjon av betong og stål, asfalt og kalksementpeler. Jeg er derfor glad for at vi her har fått dokumentert at det er faktisk er mulig å få til store reduksjoner i klimagasser bare ved å sette fem krav i kontraktene våre, sier prosjektleder for E18 Vestkorridoren, Tom Hedalen.

- Kravene må være både ambisiøse og gjennomførbare

Den første totalentreprisen på Vestkorridoren er allerede lyst ut med nevnte klimakrav.

Hedalen understreker at ved å sette ambisiøse klimakrav i framtidige kontrakter, kan Vegvesenet være en pådriver for utviklingen i retning av et lavutslippssamfunn.

- Samtidig må vi ta hensyn til at det skal være mulig å gjennomføre for entreprenørene. Gjennom å tydeliggjøre krav i kontrakter vi lyser ut, sikrer vi nødvendig forutsigbarhet for entreprenører og anleggsbransjen, sier han.